Valtioneuvoston kirjelmä VM/2023/107

« Valtioneuvoston yleisistunto 3.8.2023 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi ylimääräisten lähdeverojen nopeammasta ja turvallisemmasta alentamisesta

U 26/2023

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Wille Rydman
Esittelijä
Neuvotteleva virkamies Harri Joiniemi, p. +35 8295530105
Asia
Euroopan komissio on antanut 19.6.2023 ehdotuksen neuvoston direktiiviksi ylimääräisten lähdeverojen nopeammasta ja turvallisemmasta alentamisesta (COM(2023) 324), jäljempänä FASTER-direktiivi. FASTER-direktiivillä on tarkoitus ottaa käyttöön EU:ssa yhtenäinen menettely rajat ylittävistä sijoituksista saatujen osinko- ja korkotulojen verosopimusetuuksien saamiseksi aiempaa nopeammin, tehokkaammin ja edullisemmin. Lisäksi ehdotetun raportointijärjestelmän pitäisi vähentää veropetosten ja väärinkäytösten riskiä. Ehdotus perustuu aiempiin asiaan liittyviin toimiin EU:ssa ja kansainvälisellä tasolla, kuten komission vuonna 2009 antamaan suositukseen lähdeveromenettelyjen yksinkertaistamisesta ja OECD:n Treaty Relief and Compliance Enhancement (TRACE) malliin. Komission ehdotus on myös saanut hyvin paljon vaikutteita Suomessa sovellettavasta TRACE-mallista. Komissio on käynyt useita keskusteluja valtiovarainministeriön ja Verohallinnon virkamiesten kanssa ja Suomen mallia on esitelty heille useaan otteeseen. Suomen mallia sekä sen soveltamisesta saatuja kokemuksia on myös esitelty komission asiantuntijatyöryhmässä.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Koska esitys pohjautuu hyvin pitkälti Suomessa jo sovellettavaan malliin, se ei tule aiheuttamaan suuria muutoksia Suomessa. Siltä osin kuin suomalaiset pankit ovat mukana eurooppalaisten arvopapereiden säilytysketjuissa, ne joutuvat tutkimaan ja tunnistamaan asiakkaansa sekä raportoimaan näitä koskevia tietoja suoraan arvopaperin liikkeeseen laskijan asuinvaltioon lähdeverotusta varten. Lisäksi ehdotuksen soveltaminen tulee lisäämään Suomeen nyt jo raportoitavien tietojen luotettavuutta, koska muun ohessa samoja asiakkaita koskevia tietoja tullaan raportoimaan muihin jäsenvaltioihin. Suomalaisten sijoittajien mahdollisuudet saada verosopimusetuudet aiempaa nopeammin muihin jäsenvaltioihin tehdyistä sijoituksista paranevat olennaisesti. Ehdotuksen myötä myös muut Euroopan unionin jäsenvaltiot tulevat saamaan lähdeverovelvollisten loppusaajatiedot erityisesti osingonsaajista, mikä tulee vähentämään lähdeveropetosten määriä.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen