Valtioneuvoston kirjelmä VM/2023/155

« Valtioneuvoston yleisistunto 19.10.2023 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi euroseteleiden ja -metallirahojen laillisen maksuvälineen asemasta (käteisasetus)

U 58/2023

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Wille Rydman

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Kari Kemppainen, p. +35 8295530254

Asia

Euroopan komissio antoi 28. kesäkuuta 2023 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi euroseteleiden ja -metallirahojen asemasta laillisena maksuvälineenä (COM(2023) 364 final). Valtioneuvoston kirjelmä koskee tätä ehdotusta. Asetusehdotuksella pyritään turvaamaan eurokäteisen rooli laillisena maksuvälineenä ja varmistaa sen laajan hyväksyttävyys ja riittävä saatavuus. Lähtökohtana olisi, että maksunsaaja ei saisi kieltäytyä maksuna tarjotusta eurokäteisestä, elleivät osapuolet olisi sopineet toisesta maksutavasta tai ellei siihen sovellettaisi poikkeusta.

Esitys

Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen

Vaikutukset

Asetusehdotuksen taloudelliset vaikutukset riippuvat käteisen saatavuuden ja hyväksyttävyyden maakohtaisesta lähtötilanteesta sekä ennen kaikkea siitä, minkälaista maakohtaista liikkumavaraa näiden tulkintojen suhteen jäsenvaltioilla lopulta olisi. Suomessa käteisen rooli maksamisessa on suhteellisen pieni, mutta toisaalta viimeaikaisten tutkimusten mukaan sillä on Suomessakin edelleen tärkeä rooli etenkin joidenkin väestöryhmien osalta. Asetus parantaisi kuluttajien mahdollisuuksia käyttää käteistä maksuvälineenä, eikä siitä aiheutuisi suoria kustannuksia. Se myös parantaisi osaltaan sellaisten henkilöiden asemaa, jotka eivät käytä digitaalisia maksupalveluja. Asetusehdotus vahvistaisi entisestään luottolaitosten velvoitetta toteuttaa riittävät käteispalvelut kuluttaja-asiakkaille, millä voi olla kustannusvaikutuksia näille palveluntuottajille. Asetusehdotuksen lähtökohtainen käteisen hyväksymisvelvoite saattaisi lisätä yritysten” kustannuksia jossain määrin johtuen rahahuollon järjestämisestä aiheutuvista kustannuksista. Vastaavanlainen kustannusvaikutus voisi kohdistua myös niihin viranomaistoimijoihin, joihin tämä hyväksymisvelvoite tulisi sovellettavaksi. Asetusehdotuksen muut vaikutukset viranomaistoimijoihin arvioidaan vähäisiksi.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen