Valtioneuvoston asetus VM/2023/164

« Valtioneuvoston yleisistunto 2.11.2023 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston asetus Aluehallintovirastoista annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta

Ministeri
Anna-Kaisa Ikonen
Esittelijä
Lainsäädäntöneuvos Elina Isoksela, p. +35 8295530116
Asia
Aluehallintovirastoista annetun valtioneuvoston asetuksen 906/2009 5 §:n 1 momentin 6 kohtaa siten, että Etelä-Suomen aluehallintoviraston hallinto- ja kehittämispalvelut –vastuualueelle keskitettyä viestintäpalvelutehtävää rajattaisiin koskemaan aluehallintovirastojen yhteisiä viestintäratkaisuja. Ehdotetaan, että muutos tulisi voimaan 1 päivänä tammikuuta 2024.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen aluehallintovirastoista annetun asetuksen 5 §:n muuttamisesta
Vaikutukset
Esityksen mukainen muutos purkaisi osittain Etelä-Suomen aluehallintoviraston hallinto- ja kehittämispalvelut –vastuualueelle valtakunnallisesti keskitetyn viestintäpalvelutehtävän. Hallinto- ja kehittämispalvelut –vastuualueelle jäisivät aluehallintovirastojen yhteiset viestintäratkaisut, kuten aluehallintovirastojen ulkoisten ja sisäisten verkkosivujen ylläpitotehtävät, sekä hallinto- ja kehittämispalvelut –vastuualueen omia tehtäviä koskevat viestintätehtävät. Muut viestintäpalvelutehtävät, lukuun ottamatta työsuojelun vastuualueen viestintäpalvelutehtäviä, hoidettaisiin kunkin aluehallintoviraston johdon tuen yksikössä. Alueellisten viestintätehtävien hajauttamisen arvioidaan edistävän viestintää aluehallintoviraston johtamisen tukena. Ehdotetun muutoksen johdosta hallinto- ja kehittämispalvelut vastuualueelta siirtyisi viisi alueellista viestintäpäällikköä virkoineen Lounais-Suomen, Itä-Suomen, Pohjois-Suomen, Lapin, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston johdon tuen yksikköön, yksi kuhunkin aluehallintovirastoon, virkamieslain 5 a §:n 1 momentin nojalla valtionhallinnon uudelleenjärjestelynä. Lisäksi Etelä-Suomen aluehallintoviraston alueellinen viestintäpäällikkö siirtyisi Etelä-Suomen aluehallintovirastossa hallinto- ja kehittämispalvelut –vastuualueelta saman viraston johdon tuen yksikköön työnantajan direktio-oikeuden nojalla. Tehtävien ja virkojen siirrolla ei olisi vaikutusta alueellisten viestintäpäällikköjen virkapaikkoihin, jotka jo nykyisin ovat kussakin aluehallintovirastossa. Ehdotus ei muuttaisi työsuojelun vastuualueen viestintäpalveluja, jotka nykyisinkin on rajattu hallinto- ja kehittämispalvelut –vastuualueen tehtävien ulkopuolelle. TALOUDELLISET VAIKUTUKSET Siirrolla ei olisi vaikutuksia valtion talousarvioon. Tehtävien ja virkojen siirtyminen huomioitaisiin aluehallintovirastojen välisessä vuosittaisessa määrärahajaossa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen