Hallituksen esitys VM/2024/39

« Valtioneuvoston yleisistunto 27.3.2024 13.00

Valtiovarainministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain 35 ja 36 §:n sekä Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain muuttamisesta

HE 19/2024 vp

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Anna-Kaisa Ikonen

Esittelijä

Erityisasiantuntija Pauliina Pitkänen, p. +358 295 530 395

Asia

Arvonlisäverolain terveyden- ja sairaanhoitoa koskeviin 35 ja 36 §:ään tehtäisiin viittauspäivitykset uuteen sosiaali- ja terveydenhuollon valvontalakiin. Kyseisissä arvonlisäverolain säännöksissä viitataan yksityisestä terveydenhuollosta annettuun lakiin. Yksityisestä terveydenhuollosta annettu laki on kumottu 1.1.2024 alkaen sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta annetulla lailla. Tämän vuoksi arvonlisäverolakia tarkistettaisiin näiltä osin. Säännösten tosiasiallinen soveltamisala säilyisi ennallaan.

Vastaavasti Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annettuun lakiin tehtäisiin arvonlisäverolakiin ehdotettuihin viittauspäivityksiin liittyvä muutos. Muutoksella varmistettaisiin, että terveyden- ja sairaanhoitoa koskevaa verovapautusta sovellettaisiin jatkossakin Ahvenanmaan maakunnassa vastaavasti kuin muualla Suomessa.

Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi arvonlisäverolain 35 ja 36 §:n sekä Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain muuttamisesta

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.