Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2024/120

« Tasavallan presidentin esittely 5.7.2024 11.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi hyvinvointialueesta annetun lain muuttamisesta sekä siihen liittyviksi laeiksi (HE 2/2024 vp; EV 62/2024 vp)

Ministeri

Anna-Kaisa Ikonen

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Merja Salmi, p. +358 295 530 587

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen hyvinvointialueesta annetun lain muuttamisesta sekä siihen liittyviksi laeiksi ja

määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä elokuuta 2024

Päätös

Tasavallan presidentti hyväksyi esityksen.