Hallituksen esitys VM/2024/23

« Valtioneuvoston yleisistunto 15.2.2024 13.00

Valtiovarainministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta

HE 3/2024 vp

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Wille Rydman

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Vili Kauramäki, p. +358 295 530 297

Asia

Esityksessä ehdotetaan muutettavan arvopaperimarkkinalakia. Esityksen mukaan huomattavien omistus- ja ääniosuuksien ilmoittamista (nk. liputusvelvollisuus) sekä julkista ostotarjousta ja tarjousvelvollisuutta koskevia säännöksiä muutettaisiin siten, että niitä sovellettaisiin säännellyn markkinan ohella myös monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.