Hoppa till innehåll
Media

Kundbesök koncentreras till gemensamma serviceställen

finansministeriet
Utgivningsdatum 23.6.2021 11.55 | Publicerad på svenska 24.6.2021 kl. 10.36
Pressmeddelande

Den offentliga förvaltningens service- och lokalreform har som mål att skapa ett gemensamt kundservicenätverk före 2030. Statsförvaltningens gemensamma servicenätverk för kundbesök ska möjliggöra mer kundorienterad, kostnadseffektiv och systematisk verksamhet som gynnar användarna.

”Genom reformen för vi de offentliga tjänsterna närmare människorna. Serviceutbudet vid serviceställena utökas, vilket innebär att du får flera olika tjänster under samma tak, också digitalt. Målet är att vi tillsammans med kommunerna ska åstadkomma en stor förändring redan under de närmaste åren”, säger kommunminister Sirpa Paatero.

Reformen av service- och lokalnätet ska också stödja användningen av elektroniska tjänster genom att serviceställena erbjuder digitalt stöd. Heltäckande och lättanvända e-tjänster är den primära servicekanalen inom den offentliga förvaltningen.

Reformen av statens service- och lokalnät framskrider till regional beredning

Reformens mål och de kriterier som styr uppbyggandet av ett gemensamt servicenätverk beskrivs i genomförandeplanen. Målet är att samla kundservicen inom den offentliga förvaltningen i gemensamma lokaler. Reformen bidrar till genomförandet av strategin för statens lokaler som godkänns hösten 2021.

Genomförandeplanen har tillsvidare beretts av de statliga tjänsteproducenterna, Folkpensionsanstalten, Senatfastigheter, Valtori och Finlands Kommunförbund. Under hösten intensifieras samarbetet med landskapsförbunden och kommunerna kring den regionala beredningen.

Planeringen inleds i landskapen Norra Karelen, Södra Karelen och Päijänne-Tavastland hösten 2021 när finansieringen säkerställts. Själva genomförandet börjar 2022. Före utgången av 2023 utarbetas en mellanrapport om reformens framskridande, och riktlinjer dras upp för reformen i de följande landskapen.

De statliga tjänsteproducenter som omfattas av reformen är regionförvaltningsverken, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, närings-, trafik- och miljöcentralerna, Migrationsverket, Lantmäteriverket, rättshjälpen och intressebevakningstjänsterna, polisens tillståndsförvaltning, Brottspåföljdsmyndighetens byråer för samhällspåföljder, arbets- och näringsbyråerna, Utsökningsverket och Skatteförvaltningen.  I reformen deltar dessutom Folkpensionsanstalten, i synnerhet i fråga om den gemensamma kundservicen. Staten önskar ett omfattande samarbete med kommunerna kring kundservicen och lokalerna.

Projektets styrgrupp godkände genomförandeplanen den 7 juni 2021. Den politiska ledningsgruppen för reformen, som leds av kommunminister Sirpa Paatero, har också förordat reformen utifrån sina riktlinjer. Riktlinjerna ingår i genomförandeplanen. Projektet är en del av finansministeriets projekthelhet Samarbete inom tjänster och lokaler som omfattar statens regionala närvaro, multilokalt arbete och statens lokalstrategi.

Mer information:

Marko Puttonen, utvecklingsdirektör, tfn 029 553 0271, marko.puttonen (at) vm.fi
Maria Vuorensola, projektexpert, tfn 029 553 0634, maria.vuorensola (at) vm.fi