Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Lyhennelmä

Korkeakoulu oli 30.9.2009 purkanut A:n virkasuhteen koeaikana ja pidättänyt hänet välittömästi virantoimituksesta. Perusteena ilmoitettiin se, ettei A ollut pystynyt viranhoidossa itsenäiseen työskentelyyn ja että häneltä oli puuttunut tehtävien hoidon kannalta oleellinen taito ja kyky.

A:ta oli ennen päätöksen tekemistä kuultu 25.9.2009 pidetyssä tilaisuudessa, jossa hänellä oli ollut tilaisuus lausua käsityksensä asiassa ja jossa hänellä oli myös lainoppinut avustaja. Vaikka A:lle ei ollut annettu tilaisuutta tutustua kirjalliseen purkamisesitykseen etukäteen tai kuulemistilaisuuden aikana, sen sisältö oli kuitenkin käyty tilaisuudessa suullisesti läpi ja A oli voinut esittää mielipiteensä ja selityksensä asiasta. Lisäksi A oli saanut esityksen kirjallisesti kuulemistilaisuuden jälkeen ennen kuin purkamispäätös oli tehty. Virkamieslautakunta katsoi, ettei päätöksenteossa ollut tapahtunut menettelyvirhettä, jonka perusteella päätös olisi kumottava.

Virkasuhteen purkaminen koeaikana ei edellytä virkasuhteen purkamiselle muutoin asetettua virkamieslain 33 §:n mukaista perustetta, mutta purkaminen ei saa tapahtua epäasiallisella perusteella. Virkamieslautakunnalle esitetyn selvityksen mukaan A:n tapaan ja kykyihin hoitaa virkatehtäviään ei oltu esimiesten taholta tyytyväisiä. Pelkästään työtoverien kirjallisella lausunnolla ei ollut selvitetty, että asiaa olisi arvioitava toisin. Asiassa ei myöskään ilmennyt, että A:n virkasuhde olisi purettu epäasiallisilla perusteilla. Korkeakoulu oli siten voinut koeaikana purkaa A:n virkasuhteen. Sen perusteella, mitä A oli asiassa esittänyt ja mistä seikoista hän oli halunnut tulla lautakunnassa suullisesti kuulluksi, ei suullisen käsittelyn toimittaminen ollut tarpeellista asian selvittämiseksi. A oli myös esteittä saanut lausua asiassa kirjallisesti. Asia oli ratkaistavissa kirjallisen selvityksen perusteella.

Virkamieslautakunta hylkäsi A:n suullisen käsittelyn toimittamista koskevan pyynnön. Oikaisuvaatimus hylättiin (äänestys 5-3). A:n vaatimus muutoksenhakemisesta aiheutuneiden kulujen korvaamisesta hylättiin lakiin perustumattomana.

Valtion_virkamiesL_10_§_1_mom
Valtion_virkamiesL_11_§
Valtion_virkamiesL_40_§_1_mom
Valtion_virkamiesL_51_§
Valtion_virkamiesL_66_§_2_mom
HallintoL_36_§
HallintoL_64_§_1_mom