Hyppää sisältöön
Media

Hallituksen esitys
Avoimen datan direktiivin myötä muutoksia julkisen tiedon luovuttamiseen

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 6.5.2021 13.56
Tiedote

Lakiehdotusten mukaan viranomaisten ja eräiden muiden organisaatioiden hallussa olevien tietojen pitää jatkossa olla hyödynnettävissä helpommin. Euroopan komissiolta odotetaan vielä tarkentavia täytäntöönpanosäädöksiä, jotka määrittelevät niin sanotut arvokkaat tietoaineistot. Esityksessä ei ehdoteta muutoksia asiakirjajulkisuuteen tai muihin tietojen luovutusvelvoitteisiin.

Hallitus esittää avoimen datan ja julkisen sektorin tietojen uudelleenkäytöstä annetun EU-direktiivin edellyttämää uutta lainsäädäntöä. Hallitus antoi esityksen 5. toukokuuta. Direktiivi on pantava täytäntöön viimeistään 17. heinäkuuta 2021.

Hallitus esittää muutoksia tietojen luovuttamisen tapaan ja muotoon

Nyt annettavat lakiehdotukset koskevat tietojen luovuttamisen tapaa ja muotoa, kun kyse on viranomaisten tai eräiden yleishyödyllisiä palveluita tuottavien yritysten hallussa olevasta julkisesta tiedosta tai kun kyse on julkisesti rahoitetusta tutkimusaineistoista. Hallitus esittää  tietojen luovuttamiseen esimerkiksi seuraavia muutoksia:

  • Jatkossa tiheästi tai reaaliaikaisesti päivittyvien tietojen eli niin sanotun dynaamisen datan olisi oltava tietyin ehdon saatavilla teknisen rajapinnan kautta.
  • Arvokkaiden tietoaineistojen olisi oltava saatavilla teknisen rajapinnan kautta maksutta. Euroopan komissio antaa myöhemmin luettelon näistä tietoaineistoista täytäntöönpanosäädöksessään.
  • Sellaisten tutkimusaineistojen, jotka on tuotettu julkisin varoin ja jotka on asetettu julkisesti saataville tietovaraston kautta, olisi oltava saatavilla maksutta, sekä tietyin ehdoin koneluettavassa muodossa.

Esitys sisältää ehdotuksia myös tietojen esitysmuodoista, uudelleenkäyttäjien tasapuolisesta kohtelusta sekä yksinoikeusjärjestelyjen rajoituksista.

Avoimen datan direktiivi ei vaikuta tietojen luovutusvelvoitteita koskevaan sääntelyyn, kuten asiakirjojen julkisuuteen, eikä se velvoita yrityksiä tai tutkimusorganisaatioita luovuttamaan tai julkaisemaan uusia tietoja.

Ehdotuksia tarkennetaan myöhemmin komission täytäntöönpanosäädösten perusteella

Valtiovarainministeriö ei ole vielä pystynyt arvioimaan, mitä organisaatioita ja tietoaineistoja arvokkaita tietoaineistoja koskevan sääntely koskee. Euroopan komissio ei ole antanut täytäntöönpanosäädöksiä, joilla määritellään tarkemmin, mitä arvokkaat tietoaineistot ovat. Arvokkaita tietoaineistoja koskevat ehdotukset ovatkin yleistasoista sääntelyä, jota on mahdollisesti tarkistettava, kun komission täytäntöönpanosäädökset ovat käytettävissä. Täytäntöönpanosäädösten antamisen aikataulusta ei ole tarkempaa tietoa. Valtiovarainministeriö tiedottaa asiasta, kun lisätietoa on saatavilla.

Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutoksia julkisuuslakiin ja tiedonhallintalakiin sekä kahden uuden lain säätämistä.

Avoimen datan direktiivi korvaa aiemman julkisen sektorin tietojen uudelleenkäytöstä annetun direktiivin, eli PSI-direktiivin. PSI-direktiivi annettiin vuonna 2003, ja sen tarkoituksena on ollut edistää julkisen sektorin tietoaineistojen uudelleenkäyttöä EU:n sisämarkkinoilla. PSI-direktiivissä säädettiin yhteiset käytännöt tietojen uudelleenkäytölle ja uudelleenkäyttöä koskevien pyyntöjen käsittelylle, sekä ylärajat uudelleenkäytöstä perittäville maksuille. Uudelleenlaadittuun avoimen datan direktiiviin on tehty useita muutoksia, joiden toteuttaminen edellyttää uutta kansallista lainsäädäntöä.

Hallituksen esityksen luonnoksesta pyydettiin lausuntoja lokakuussa 2020. Tutustu lausuntoyhteenvetoon.

Esitys julkaistaan Päätökset-sivulla.

Säädösvalmistelu hankeikkunassa.

Lisätietoja:

lainsäädäntöneuvos Maarit Huotari, p. 0295530518, [email protected]
erityisasiantuntija Antti Helin, p. 0295530609, [email protected]