Hoppa till innehåll
Media

Regeringens proposition
Ändringar i utlämnandet av offentlig information i och med direktivet om öppna data

finansministeriet
Utgivningsdatum 6.5.2021 13.56
Pressmeddelande

Enligt lagförslagen ska det i fortsättningen vara lättare att utnyttja uppgifter som myndigheterna och vissa andra organisationer har i sin besittning. Av Europeiska kommissionen väntas ännu preciserande genomförandeakter som definierar så kallat värdefullt informationsmaterial. I propositionen föreslås inga ändringar i handlingars offentlighet eller andra skyldigheter att lämna ut uppgifter.

Regeringen föreslår ny lagstiftning som förutsätts i EU-direktivet om öppna data och vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn. Regeringen lämnade propositionen den 5 maj. Direktivet ska genomföras senast den 17 juli 2021.

Regeringen föreslår ändringar i sättet och formen för utlämnande av uppgifter

De aktuella lagförslagen gäller sättet och formen för utlämnande av uppgifter när det är fråga om offentlig information som innehas av myndigheter eller vissa företag som producerar allmännyttiga tjänster eller när det är fråga om offentligt finansierat forskningsmaterial. Regeringen föreslår till exempel följande ändringar i utlämnandet av uppgifter:

  • I fortsättningen ska uppgifter som uppdateras ofta eller i realtid, dvs. s.k. dynamiska data, vara tillgängliga på vissa villkor via ett tekniskt gränssnitt.
  • Värdefullt informationsmaterial bör vara tillgängligt avgiftsfritt via ett tekniskt gränssnitt. Europeiska kommissionen utfärdar senare en förteckning över detta datamaterial i sin genomförandeakt.
  • Forskningsmaterial som producerats med offentliga medel och gjorts tillgängligt för allmänheten via ett datalager bör vara tillgängligt kostnadsfritt och på vissa villkor i maskinläsbar form.

Förslaget innehåller också förslag om formerna för hur uppgifterna ska presenteras, om jämlik behandling av återanvändare samt om begränsningar i ensamrättsarrangemangen.

Direktivet om öppna data påverkar inte bestämmelserna om skyldigheter att lämna ut uppgifter, såsom handlingars offentlighet, och det förpliktar inte företag eller forskningsorganisationer att lämna ut eller publicera nya uppgifter.

Förslagen kommer att preciseras senare på grundval av kommissionens genomförandeakter

Finansministeriet har ännu inte kunnat bedöma vilka organisationer och vilket datamaterial bestämmelserna om värdefullt datamaterial gäller. Europeiska kommissionen har inte utfärdat genomförandeakter som närmare definierar vad som avses med värdefullt datamaterial. Förslagen om värdefullt datamaterial utgör därför allmän reglering som eventuellt behöver ses över när kommissionens genomförandeakter finns tillgängliga. Det finns inga närmare uppgifter om tidtabellen för antagande av genomförandeakter. Finansministeriet informerar om saken när ytterligare information finns att tillgå.

I regeringspropositionen föreslås ändringar i offentlighetslagen och informationshanteringslagen samt att två nya lagar stiftas.

Direktivet om öppna data ersätter det tidigare direktivet om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn, dvs. PSI-direktivet. PSI-direktivet utfärdades 2003 och målet var att främja vidareutnyttjande av informationsmaterial från den offentliga sektorn på EU: s inre marknad. I PSI-direktivet fastställdes en gemensam praxis för vidareutnyttjande av uppgifter och behandling av begäranden om vidareutnyttjande samt en övre gräns för avgifter för vidareutnyttjande. Flera ändringar har gjorts i det omarbetade direktivet om öppna data, och genomförandet av dem förutsätter ny nationell lagstiftning.

Utlåtanden om utkastet till regeringsproposition begärdes i oktober 2020. Bekanta dig med sammandraget av yttrandena (på finska)

Propositionen publiceras på beslutsportalen (på finska)

Lagberedningen i projektfönstret

Ytterligare information:

Maarit Huotari, lagstiftningsråd, tfn 0295530518, fö[email protected]
Antti Helin, specialsakkunnig, tfn 0295530609, fö[email protected]

Offentliga förvaltningens ICT