Hyppää sisältöön
Media

Kotikuntalain kokonaisuudistus alkaa – työryhmät johtavat valmistelua

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 13.10.2021 15.16
Tiedote

Kuntaministeri Sirpa Paatero on käynnistänyt kotikuntalain kokonaisuudistuksen. Uudistus valmistellaan säädöshankkeen ohjausryhmässä ja lainvalmisteluryhmässä. Ne selvittävät ihmisten kotikuntaa koskevan lainsäädännön muutostarpeet ja valmistelevat niiden pohjalta ehdotuksen uudeksi kotikuntalaiksi ja muut tarvittavat lakimuutokset.

Kotikuntalaissa säädetään siitä, miten ihmisen kotikunta ja kotikunnassa sijaitseva asuinpaikka määräytyvät. Kotikuntalain muutostarpeita keväällä 2020 selvittänyt hanketyöryhmä ehdotti, että kotikuntalakiin tehtäisiin kokonaisuudistus eli nykyinen laki korvattaisiin uudella lailla. Kotikuntalaki on säädetty yli 25 vuotta sitten, ja siihen on sittemmin tehty lukuisia muutoksia.

Säädöshankkeessa selvitetään kotikuntaa koskevan lainsäädännön nykytila ja siihen liittyvät muutostarpeet. Huomioon on otettava etenkin kotikuntalain soveltamisessa esiin nousseet ongelmat sekä kotikuntalain vaikutukset muussa lainsäädännössä säädettyihin ihmisten oikeuksiin ja velvollisuuksiin. 

Hankkeen keskeisenä tavoitteena on varmistaa, että väestötietojärjestelmään tehtävät kotikuntamerkinnät ovat ajantasaisia ja paikkansapitäviä, jotta muut viranomaiset voivat omissa ratkaisuissaan luottaa niihin. Samalla varmistetaan ihmisten perusoikeuksien toteutuminen. 

Kotikuntalakiin tai ihmisen kotikuntaan on viittauksia lukuisissa muissa laeissa ja asetuksissa. Kotikuntalain muuttamisella voi siten olla vaikutuksia useiden eri hallinnonalojen toimintaan. Siksi kokonaisuudistusta valmistelevissa ohjausryhmässä ja lainvalmisteluryhmässä ovat edustettuina kotikuntalain soveltamisen kannalta keskeisten ministeriöiden, virastojen ja Kuntaliiton edustajat.

Hankkeen toimikausi on 12.10.2021–31.3.2023. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii alivaltiosihteeri Päivi Nerg ja lainvalmisteluryhmän puheenjohtajana lainsäädäntöneuvos Ville Koponen valtiovarainministeriöstä.

Lisätietoja:
Kuntaministeri Paateron erityisavustaja Tiina Isotalus, puh. 050 473 4811, tiina.isotalus(at)gov.fi 
Alivaltiosihteeri Päivi Nerg, puh. 02955 30149, paivi.nerg(at)gov.fi
Lainsäädäntöneuvos Ville Koponen, puh. 02955 30504, ville.koponen(at)gov.fi

Hallintopolitiikka Kunta-asiat Sirpa Paatero