Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Regeringens proposition
Beslutet om EU:s egna medel för godkännande till riksdagen

Finansministeriet
28.1.2021 13.35
Pressmeddelande
Europeiska unionens råds byggnad.

Beslutet om egna medel fastställer hur EU-budgeten ska finansieras 2021–2027. Regeringen föreslår att riksdagen godkänner beslutet.

Beslutet om egna medel är en del av beslutet om EU:s fleråriga budgetram, som fastställer EU:s inkomster och utgifter för åren 2021–2027. Europeiska unionens råd godkände beslutet om egna medel i december. Alla medlemsstater ska godkänna beslutet nationellt för att det ska träda i kraft retroaktivt vid ingången av detta år. 
 
Beslutet om egna medel kommer att ge EU-budgeten en helt ny inkomstkälla: ett nationellt bidrag på grundval av icke-återvinningsbart plastförpackningsavfall. Dessa medel kommer i fortsättningen att utgöra ca 3–4 procent av unionens finansiering. Reformen gagnar Finland, eftersom den minskar vår betalningsandel som betalas ur den nationella budgeten.

Beslutet kommer dessutom att förenkla momsbaserade egna medel, vilket är ekonomiskt förmånlig för Finland. De sänkningar av EU-avgiften som beviljas vissa medlemsländer fortsätter under den nya perioden, men systemet förenklas och det sammanlagda beloppet av sänkningarna minskar avsevärt jämfört med den föregående perioden. 

I sin helhet ökar Finlands avgifter med ca 4 procent under den nya perioden, medan medlemsstaternas avgifter i genomsnitt stiger med ca 10 procent.

Återhämtningsinstrumentet påskyndar ekonomisk tillväxt och reformer

Beslutet om egna medel ger Europeiska kommissionen befogenhet att ta 750 miljarder euro i lån för att finansiera återhämtningsinstrumentet. Med hjälp av finansieringen av återhämtningsinstrumentet kan unionen påskynda återhämtningen av EU:s ekonomi från coronakrisen och främja strukturella reformer i medlemsstaterna.

Finland genomför programmet för hållbar tillväxt med hjälp av finansiering från återhämtningsinstrumentet.

Ytterligare information:

Panu Kukkonen, budgetråd, tfn 0295 530 134, panu.kukkonen(at)vm.fi
Riikka Pakarinen, finansministerns specialmedarbetare, tfn 040 580 0833, riikka.pakarinen(at)vm.fi