Hyppää sisältöön
Media

Begäran om utlåtande
Procedurbestämmelserna inom punkt- och bilbeskattningen förnyas

finansministeriet
Utgivningsdatum 14.11.2019 8.07
Pressmeddelande

Den föreslagna reformen förenhetligar procedurbestämmelserna vilket betyder att Skatteförvaltningen kan ta i bruk det nya datasystemet även inom bil- och punktbeskattningen. Finansministeriet begär yttranden om lagutkasten.

Målet är att förenhetliga beskattningsförfarandena och skatteuppbörden inom punkt- och bilbeskattningen samt ändringssöknings- och påföljdssystemen så att de motsvarar beskattningsförfarandena i fråga om andra skatter som Skatteförvaltningen tar ur. På så sätt kunde Skatteförvaltningens nya datasystem tas i bruk även inom punkt- och bilbeskattningen.

Punktskatterna föreslås bli skatter som betalas på eget initiativ. Lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ ska tillämpas på deklarering, betalning och påförande av dessa skatter samt på ändringssökande. Bilskatten ska fortfarande vara en skatt som debiteras, och på vilken det i regel ska tillämpas samma förfaranden som på de övriga skatter som debiteras.

Det föreslås inga ändringar i punktskatternas och bilskattens belopp eller i andra grunder för skatten.

Regeringsproposition under våren

Finansministeriet sände lagutkasten på remiss onsdagen den 13 november. Remisstiden går ut den 31 december.

Avsikten är att en regeringsproposition lämnas till riksdagen nästa vår. Lagändringarna avses träda i kraft vid ingången av 2021.

Utvecklandet av förfarandena inom punkt- och bilbeskattningen är en del av en reform där man i första skedet överförde verkställandet av punkt- och bilbeskattningen från Tullen till Skatteförvaltningen (VETO-projektet). Översynen av bestämmelserna om förfarandena är också en fortsättning på förenhetligandet och förenklandet av Skatteförvaltningens skatteuppbördsförfaranden, som genomförts stegvis inom ramen för Skatteförvaltningens informationssystemsreform (Valmis-projektet).

Lagutkasten och begäran om yttrande (projektsidor, på finska)

Ytterligare information:

Pia Kivimies, konsultativ tjänsteman, finansministeriet, tfn 02955 30183, pia.kivimies(at)vm.fi

Ella Luikku, skattesakkunnig (bilbeskattningen), finansministeriet, tfn 02955 30091, ella.luikku(at)vm.fi