Hyppää sisältöön
Media

Valtion virkamieslain ja turvallisuusselvityslain muutokset voimaan 1.1.2018

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 19.12.2017 16.36
Tiedote

Tasavallan presidentti vahvisti tänään lait valtion virkamieslain ja turvallisuusselvityslain sekä niihin liittyvien lakien muuttamisesta. Lait tulevat voimaan 1.1.2018.

Lainmuutosten tavoitteena on keskeisten kansallisten turvallisuusetujen suojaaminen mahdollistamalla virkaan nimitettävän ulkomaansidonnaisuuksien selvittäminen sekä velvoittamalla viranomaiset kiinnittämään huomiota virkaan nimitettävän nuhteettomuuteen, sidonnaisuuksiin sekä luotettavuuteen muutoinkin. Uudistuksella muutettiin upseerin, rajavartijan ja poliisimiehen tehtäviin ja pelastusalan ammattikorkeakoulututkintoon tähtääviin opintoihin valittavien valintakriteereitä siten, että opiskelijaksi voidaan valita vain riippumattomuuden ja luotettavuuden vaatimukset täyttävä henkilö.

Kansalaisuusvaatimus laajenee määriteltyihin valmius- tai varautumistehtäviin

Suomen kansalaisuutta edellytetään valtion virkamieslain mukaan valtioneuvoston ja sen alaisen hallinnon ylimmissä johtamisviroissa.  Myös viroissa, joihin kuuluu merkittävää julkisen vallan käyttöä tai jotka ovat merkittäviä yleisen turvallisuuden kannalta, edellytetään Suomen kansalaisuutta. Kansalaisuusvaatimus laajenee koskemaan myös sellaisia laissa määriteltyjä virkoja, joihin kuuluu valmius- tai varautumistehtäviä tai joiden tehtäviin kuuluu muutoin kuin satunnaisesti käsitellä salassa pidettäviä suojaustasoihin I tai II kuuluviksi luokiteltuja asiakirjoja.

Suomen kansalaisuutta koskeva vaatimus täyttyy myös silloin, kun henkilöllä on Suomen kansalaisuuden lisäksi yhden tai useamman muun valtion kansalaisuus.

Nimitysharkinnassa huomiota nimitettävän luotettavuuteen

Viranomaisen on vastaisuudessa kaikkia virkoja koskevassa nimitysharkinnassa otettava huomioon nimitettävän tai tehtävään määrättävän nuhteettomuus. Viranomaisen on myös varmistettava, ettei nimitettävällä ole virkaan kuuluvien tehtävien asianmukaista hoitoa vaarantavia sidonnaisuuksia ja että hänellä on edellytykset hoitaa tehtävänsä riippumattomasti ja luotettavasti. Viranomaisen velvollisuuksien laajuuteen vaikuttavat täytettävänä olevan viran tai tehtävän luonne, nimitettävänä olevan henkilön aikaisemmat palvelussuhteet valtioon ja niiden hoitamisen asianmukaisuus sekä viranomaisen käytettävissä olevat keinot nimitettävän taustan selvittämiseksi.

Turvallisuusselvityslaki antaa laajemmat keinot ulkomaansidonnaisuuksien selvittämiseen

Turvallisuusselvityksiä laativat Suojelupoliisi ja puolustushallinnon tehtäviin valittavien tai koulutettavien osalta Pääesikunta.

Turvallisuusselvityslain muutoksen myötä henkilön ulkomaansidonnaisuuksia koskeva selvitys voidaan osana henkilöturvallisuusselvitystä laatia henkilöstä, jota ollaan valitsemassa valtion turvallisuuden ja muiden kansallisten etujen suojan kannalta keskeisimpiin virkoihin ja tehtäviin. Ulkomaansidonnaisuudet voidaan selvittää myös henkilöistä, joita ollaan valitsemassa laissa määriteltyihin valtionhallinnon turvallisuusalan tehtäviin tähtäävään koulutukseen tai koulutukseen, jonka tarkoituksena on valmentaa henkilöitä ulkoasiainhallinnon tehtäviin.

Selvityksen kohteen on annettava turvallisuusselvityslain mukaan toimivaltaiselle viranomaiselle tiedot ulkomaansidonnaisuuksistaan ja niiden muutoksista. Toimivaltainen viranomainen voi tarkastaa tietoja sen lain mukaan käytettävissä olevista rekistereistä, minkä lisäksi tietoja voidaan hankkia myös ulkomaan viranomaiselta tai kansainväliseltä toimielimeltä laissa säädetyin edellytyksin.    

Lait liittyvät Juha Sipilän hallituksen hallitusohjelman kirjaukseen, jonka mukaan hallitus tarkentaa kaksoiskansalaisuuteen liittyvää lainsäädäntöä. Asiaa valmisteltaessa päädyttiin ulkomaansidonnaisuuksiin liittyvien turvallisuuskysymysten yleisempään tarkasteluun sen sijaan, että säädettäisiin kaksoiskansalaisia koskevasta virkakiellosta eräisiin Suomen kansalaisuutta edellyttäviin virkoihin.

Lisätietoja:

hallitusneuvos Kirsi Äijälä, p. 02955 30172, kirsi.aijala(at)vm.fi
työmarkkinalakimies Anna Gau, p. 02955 30321, anna.gau(at)vm.fi
lainsäädäntöjohtaja Tuula Majuri, p. 02951 50280, tuula.majuri(at)om.fi (turvallisuusselvityslaki)