Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Ändringarna av statstjänstemannalagen och säkerhetsutredningslagen i kraft den 1 januari 2018

Finansministeriet
19.12.2017 16.36
Pressmeddelande

Republikens president stadfäste lagarna om ändring av statstjänstemannalagen och säkerhetsutredningslagen samt lagarna i anslutning till dem idag. Lagarna träder i kraft vid ingången av 2018.

Målet med lagändringarna är att skydda väsentliga nationella säkerhetsintressen genom att göra det möjligt att utreda bindningarna utomlands för personer som föreslås bli utnämnda till en tjänst, samt genom att förplikta myndigheterna till att fästa uppmärksamhet vid de berörda personernas oförvitlighet, bindningar och pålitlighet. Genom reformen ändrades kriterierna för antagning till studier som leder till officers-, gränsbevakar- eller polistjänst, så att endast personer som uppfyller kraven på oavhängighet och pålitlighet kan antas till studierna.

Kravet på medborgarskap utvidgas till att omfatta specifika beredskapsuppgifter

Finskt medborgarskap krävs enligt statstjänstemannalagen för tjänsterna inom statsrådets och dess förvaltnings högsta ledning. Finskt medborgarskap krävs även för tjänster som innebär betydande utövning av offentlig makt eller som har betydelse för den allmänna säkerheten. Kravet på medborgarskap utvidgas att omfatta även sådana i lagen angivna tjänster som omfattar att sköta beredskaps- och förberedelseuppgifter, eller där innehavaren annat än tillfälligt behandlar sekretessbelagda handlingar inom skyddsnivåerna I och II.

Kravet på finskt medborgarskap uppfylls också om en person dessutom är medborgare i en eller flera andra stater än i Finland.

Pålitligheten bör uppmärksammas vid utnämningsprövningen

Myndigheter bör vid utnämningsprövningen fästa uppmärksamhet vid att den som utnämns till en tjänst eller förordnas till ett uppdrag är oförvitlig. Myndigheterna ska även se till att den som utnämns inte har sådana bindningar som kan äventyra skötseln av tjänsteuppgifterna på behörigt sätt, och att personen i fråga kan sköta sina tjänsteuppgifter oavhängigt och fritt från påtryckningar. Omfattningen av myndigheternas förpliktelser beror på tjänstens eller uppgiftens art, den aktuella personens tidigare anställningsförhållanden hos staten och skötseln av dem samt de medel som myndigheten har tillgång till för att utreda den aktuella personens bakgrund.

Säkerhetsutredningslagen utvidgar befogenheterna att utreda bindningar utomlands

Säkerhetsutredningar görs av Skyddspolisen, och för deras del som väljs eller utbildas för försvarsförvaltningens uppgifter, av Huvudstaben.

Ändringen av säkerhetsutredningslagen gör det möjligt att utreda en persons bindningar utomlands i samband med en säkerhetsutredning av en person som är aktuell för tjänster som är betydelsefulla för statens säkerhet och för skyddet av övriga nationella intressen. Bindningarna utomlands kan även utredas för sådana personers del som är aktuella för utbildning till lagstadgade statliga säkerhetsuppgifter eller för utbildning som syftar till att utbilda personer för uppgifter inom utrikesförvaltningen.

Den som är föremål för utredningen ska enligt säkerhetsutredningslagen meddela sina bindningar utomlands och förändringarna i dem till den behöriga myndigheten. Den behöriga myndigheten kan kontrollera uppgifterna ur de register som den enligt lagstiftningen har tillgång till, och dessutom kan information enligt de förutsättningar som föreskrivs i lag även begäras från utländska myndigheter eller internationella organ.    

Lagarna har ett samband med regeringsprogrammet för Juha Sipiläs regering, enligt vilket regeringen kommer att precisera lagstiftningen som gäller dubbelt medborgarskap. Då frågan bereddes beslutade man att behandla säkerhetsfrågor som har ett samband med bindningar utomlands på ett allmännare plan, i stället för att föreskriva om tjänsteförbud mot dubbelmedborgare i fråga om vissa tjänster som kräver finskt medborgarskap.

Ytterligare information:

Kirsi Äijälä, regeringsråd, tfn 02955 30172, kirsi.aijala(at)vm.fi
Anna Gau, arbetsmarknadsjurist, tfn 02955 30321, anna.gau(at)vm.fi
Tuula Majuri, lagstiftningsdirektör, tfn 02951 50280, tuula.majuri(at)om.fi (säkerhetsutredningslagen)