Kiinteistöt ja toimitilat

Valtiolla on omistuksessaan arvoltaan noin 4,2 miljardin rakennettu kiinteistöomaisuus, johon kuuluu noin 9 000 rakennusta. Näistä suojeltuja arvorakennuksia on noin 600. Valtiolla on käytössään erilaisia toimitiloja vajaat 6 miljoonaa neliömetriä, josta noin viidennes on toimistotilaa ja loput erilaisia toiminnan tiloja kuten oikeussaleja, museoita, poliisilaitoksia, laboratorioita ja erilaisia varastoja. Hallinnonaloista eniten tiloja on puolustushallinnon käytössä. Puolustusvoimien käyttämien tilojen osuus on lähes puolet kokonaisneliömäärästä. Tietoja valtion tilankäytöstä ja tilankäytön kustannuksista julkaistaan osoitteessa:

Tutkihallintoa.fi

Valtion toimitilastrategian (2021) tavoitteena on, että tilat tukevat tuloksellista toimintaa. Tilojen kehittämisellä edistetään työnteon ja asioinnin sujuvuutta ja parannetaan kustannusvaikuttavuutta. Tilaratkaisuissa varmistetaan sosiaalinen, ekologinen ja taloudellinen kestävyys. Etätyön ja monipaikkaisen työn lisääntyminen vaikuttavat tilan käyttöön ja tilatarpeisiin. Vuosikymmenen loppuun mennessä tavoitellaan laajaa tilojen yhteiskäyttöä, jossa eri virastojen henkilöstö voi työskennellä samoissa tiloissa. Yhteiskäyttöä lisätään myös julkisen sektorin kesken erityisesti yhteisissä asiakaspalvelupisteissä.

Valtion toimitilastrategia (2021)

Valtion nykyinen vuokrajärjestelmä tuli voimaan vuoden 2016 alusta. Senaatti-kiinteistöjen ja Puolustuskiinteistöjen vuokralaisena olevien valtion virastojen ja laitosten vuokrat määräytyvät omakustannusperiaatteen pohjalta. Vuokrasopimusten joustavuutta on lisätty helpottamalla virastojen ja laitosten irtautumista tarpeettomista valtion omistamista tiloista. Senaatti-kiinteistöt toimii valtion tilanhankintayksikkönä, jonka kautta tiloja voidaan vuokrata joko valtion tai ulkopuolisen vuokranantajan tiloista. Senaatti-kiinteistöt voi näin tehokkaasti tarjota ratkaisuja eri virastojen tilatarpeisiin ja myydä valtiolle tarpeetonta tilaa. Puolustuskiinteistöt toimii tilanhankintayksikkönä Puolustusvoimille. Vuokrajärjestelmää kuvataan tarkemmin vuokrakäsikirjassa.

Vuokrakäsikirja

Valtion kiinteistövarallisuuden omistajapolitiikka on linjattu valtion kiinteistöstrategiassa (2021).  Lähtökohtana on valtion kiinteistövarallisuuden hallinta ja hoitaminen tehokkaalla, kestävällä ja valtion kokonaisedun varmistavalla tavalla, jossa huomioidaan mm. kulttuuriperintö ja kokonaisturvallisuus. Valtion omaisuuden myynnissä noudatetaan avoimia ja syrjimättömiä menettelyjä. Myytävä kiinteistöomaisuus on pääasiassa valtion omista käyttötarpeista vapautunutta omaisuutta. Valtion kiinteistötoimijat asettavat tavoitteet ilmastokuormituksensa vähentämiseksi ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi.

Valtion kiinteistöomaisuuden hallinnasta, kehittämisestä ja myynneistä vastaavat liikelaitoksina toimivat Senaatti-kiinteistöt sekä metsä- ja vesialueomaisuuden osalta Metsähallitus, joka on maa- ja metsätalousministeriön alainen liikelaitos. Valtion omistamat tie-, rautatie-, lentokenttä- ja muut liikennealueet kuuluvat lähinnä liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalle ja Väyläviraston toimialaan. Valtion ulkomailla sijaitsevia kiinteistöjä hallinnoi ulkoministeriö.

Valtion kiinteistöstrategia (2021)

Kiinteistö- ja toimitilastrategioiden toimeenpanon seurantaa varten on asetettu neuvottelukunnat:

Valtion kiinteistöasioiden neuvottelukunta 1.5.2022 – 1.5.2024

Valtion toimitila-asioiden neuvottelukunta 1.5.2022 – 1.5.2024

Senaatti-kiinteistöt ja Puolustuskiinteistöt valtion työympäristö- ja toimitilapalvelujen tuottajina

Senaatti-konserni muodostuu  Senaatti-kiinteistöistä ja Puolustuskiinteistöistä, joiden tehtävänä on tuottaa palvelusopimusten perusteella kiinteistö- ja tilapalveluita ensisijaisesti valtionhallinnolle.

Liikelaitoksina Senaatti-kiinteistöt ja Puolustuskiinteistöt rahoittavat toimintansa itse, eivätkä kuulu varsinaiseen valtion budjettitalouteen. Liikelaitosteen ohjauksen kannalta tärkeimmät päätökset tekee vuosittain eduskunta valtion talousarvion yhteydessä. Lisäksi valtiovarainministeriö asettaa Senaatti-kiinteistöille ja puolustusministeriö Puolustuskiinteistöille vuosittain taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet eduskunnan antamien päätösten jälkeen.

Senaatti-kiinteistöt

Puolustuskiinteistöt

Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Senaatti-konsernista ja valtion toimitilahallinnosta

Selonteko (VNS 9/2022 vp) tarjoaa kokonaisvaltaisen katsauksen valtion kiinteistö- ja toimitilahallinnosta vastaavan Senaatti-konsernin toimintaan. Selonteossa arvioidaan nykyisen tilahallintomallin saavuttaneen hyvin sille asetetut tavoitteet. Valtioneuvosto antoi selonteon eduskunnalle 6.10.2022.

Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Senaatti-konsernista ja valtion toimitilahallinnosta

Vuokrajärjestelmä, toimitila- ja kiinteistöstrategia

Valtion strategiset vajaakäyttöiset kiinteistöt -työryhmän ehdotus; valtiovarainministeriön julkaisuja 2023:45 (2.6.2023)

Valtion vuokrajärjestelmän ja Senaatti-konsernin toiminnan arviointi; valtiovarainministeriön julkaisuja 2022:9 (23.2.2022)

Valtioneuvoston periaatepäätös valtion toimitilastrategiaksi (16.12.2021)

Valtioneuvoston periaatepäätös valtion kiinteistöstrategiaksi 2030 (16.12.2021)

Vuokrakäsikirja 24.5.2016 (valtiovarainministeriön määräys; päivitetty 1.1.2024)

Ehdotus valtion toimitilastrategiaksi 2030: Valtion toimitilastrategian uudistamishankkeen työryhmä (valtiovarainministeriön julkaisu 2021:66)

Valtion vuokrajärjestelmän uudistaminen 29/2014

Lait ja asetukset

Laki valtion liikelaitoksista (1062/2010)

Laki Senaatti-kiinteistöistä ja Puolustuskiinteistöistä (1018/2020)

Laki oikeudesta luovuttaa valtion kiinteistövarallisuutta (973/2002)

Valtioneuvoston asetus valtion kiinteistövarallisuuden hankinnasta, vuokraamisesta, hallinnasta ja hoitamisesta (242/2015)

Valtioneuvoston asetus valtion toimitilavuokrauksesta (829/2023)

Yhteystiedot

Pauliina Pekonen, finanssineuvos 
valtiovarainministeriö, Valtionhallinnon kehittämisosasto, Konsernipolitiikkayksikkö Puhelin:0295530081   Sähköpostiosoite:


Susan Hindström, neuvotteleva virkamies 
valtiovarainministeriö, Valtionhallinnon kehittämisosasto, Konsernipolitiikkayksikkö Puhelin:0295530076   Sähköpostiosoite: