Takaisin

Päätös P-SHaO 16/0610/2 Virantoimituksesta pidättäminen

Virantoimituksesta pidättäminen                                                               Pohjois-Suomen

Rikossyyte                                                                                          hallinto-oikeus                 

Vapaa-aika                                                                                  

Käyttäytymisvelvollisuus                                                                   Päätös 16/0610/2                                                                               

                      A: 5.7.2016

 

Virasto oli pidättänyt vanhempi rajavartija A:n virantoimituksesta 10.10.2014 lukien rikossyytteen ja sen edellyttämien tutkimusten ajaksi. Poliisi epäili A:n syyllistyneen törkeään metsästysrikokseen 13.9.2014 ampumalla alle yksivuotiaan karhun. Käräjäoikeus tuomitsi A:n 27.5.2015 annetulla päätöksellä metsästysrikkomuksesta.

Hallinto-oikeus totesi, että poliisilla on ollut asiaa tutkivana viranomaisena käytettävissään paras ja ajantasaisin tieto kaikesta tutkittavan teon rikosnimikkeen valintaan vaikuttavista seikoista. Virasto oli pyrkinyt selvittämään ennen päätöksen tekemistä, onko poliisi nähnyt tutkinnan edetessä aiheelliseksi tutkintanimikkeen muuttamisen. Hallinto-oikeuden käsityksen mukaan viraston ei voitu katsoa menetelleen virheellisesti luottaessaan poliisin näkemykseen tutkintanimikkeestä. Ottaen huomioon turvaamistoimenpiteen luonne, käräjäoikeuden päätöksellä ei ollut oikeudellista merkitystä virantoimituksesta pidättämistä koskevan päätöksen lainmukaisuutta arvioitaessa.

A:n tehtäviin kuului muun muassa metsästyslain metsästystä koskevien säännösten ja määräysten noudattamisen valvonta. Hallinto-oikeus totesi, että viraston toiminnan luonne ja erityisesti A:n tehtävät huomioon ottaen A:lta oli voitu edellyttää erityistä luotettavuutta myös vapaa-aikana. Kun lisäksi otettiin huomioon epäillyn rikoksen laatu, virasto oli voinut pidättää A:n virantoimituksesta valtion virkamieslain 40 §:n 2 momentin 1 kohdan perusteella. 

 

Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen.

 

Lainvoimainen.

 

Valtion_virkamieslaki_14_§_2_momentti

Valtion_virkamieslaki_40_§_2_momentti

Valtion_virkamieslaki_40_§_4_momentti

Laki_rajavartiolaitoksen_hallinnosta_20_§