Valtioneuvoston kirjelmä

« Valtioneuvoston yleisistunto 5.7.2018 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksiksi (kestävä rahoitus)

U 56/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Kai Mykkänen

Esittelijä
Armi Taipale, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295530399

Asia
Asetusehdotuksella kestävää sijoittamista helpottavasta kehyksestä (KOM(2018) 353 lopullinen), asetusehdotuksella kestäviin sijoituksiin ja kestävyysriskeihin liittyvien tietojen antamisesta ja direktiivin (EU) 2016/2341 muuttamisesta (KOM(2018) 354 lopullinen) ja asetusehdotuksella asetuksen (EU) 2016/1011 muuttamisesta vähähiilisyyttä ja positiivisen hiilivaikutuksen vertailuarvojen osalta (KOM(2018) 355 lopullinen) edistettäisiin kestävän rahoituksen markkinaa. Säädösehdotukset koskevat ympäristön kannalta kestävien sijoitusten määrittelemistä, sijoitusten tiedonantovelvoitteiden lisäämistä kestävyysnäkökulmista ja -riskeistä, vähähiilisten vertailuarvojen luomista sekä kestävyysnäkökulmien lisäämistä sijoitus- ja vakuutusneuvonnan asiakkaan soveltuvuusarviointiin.

Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen

Vaikutukset
Komission ehdottamien toimien tarkoituksena on tukea siirtymistä kestävämpään talouteen, millä voi olla pitkällä aikavälillä hyvinkin merkittävät myönteiset vaikutukset. Lisäksi sijoitusten tiedonantovelvoitteiden lisääminen kestävyysnäkökulmista ja vähähiiliset vertailuarvot parantavat sijoittajien tietämystä sijoituskohteista ja helpottavat sijoituskohteiden vertailemista. Kuitenkin ehdotuksista voi aiheutua kustannuksia toimialalle. Esimerkiksi tiedonantovelvoitteista aiheutuu raportointikustannuksia rahoitusmarkkinatoimijoille. Lisäksi esimerkiksi ympäristön kannalta kestävien sijoitusten määrittelemisellä voi olla vaikutuksia eri toimialojen markkina-arvoihin ja rahoituksen saamiseen, minkä takia valmistelussa on pyrittävä avoimuuteen.

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen