Hallituksen esitys VM/2020/81

« Valtioneuvoston yleisistunto 20.5.2020 13.00

Valtiovarainministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle eräiksi veronkantoon liittyviksi väliaikaisiksi säännöksiksi

HE 74/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Sirpa Paatero

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Marja Niiranen, p. +35 8295530238

Asia

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi väliaikaisesti veronkantolakia. Huojennettu maksujärjestely laajennettaisiin koskemaan alkuvuonna 2020 erääntyneitä jo suoritettuja arvonlisäveroja. Verohallinto maksaisi nämä maksujärjestelyyn otetut verot verovelvolliselle ja verovelvollinen suorittaisi ne maksuohjelman mukaisesti Verohallinnolle. Lisäksi huojennettua maksujärjestelyä ja maksunlykkäystä tarkistettaisiin siten, että veron palautuksia ei käytettäisi niiden kohteena olevan veron suoritukseksi. Veronlisäyksestä ja viivekorosta annettua lakia muutettaisiin siten, että maksujärjestelyn tai maksunlykkäyksen kohteena olevalle verolle laskettava viivästyskorko tai viivekorko alennettaisiin siten, että väliaikaisesti korko olisi korkolaissa tarkoitettu viitekorko lisättynä neljän prosenttiyksikön asemesta kolmella prosenttiyksiköllä. Viitekoron ollessa nykyisin nolla prosenttia viivästys- ja viivekorko olisi kolme prosenttia. Esitys liittyy pääministeri Sanna Marinin hallituksen toimiin, joilla helpotetaan koronaviruspandemian vuoksi taloudellisiin vaikeuksiin ajautuneiden yritysten tilannetta. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen eräiksi veronkantoon liittyviksi väliaikaisiksi säännöksiksi (RV)

Vaikutukset

TALOUDELLISET: Huojennetun maksujärjestelyn laajentaminen alkuvuonna erääntyneisiin arvonlisäveroihin aiheuttaisi valtiolle noin 515 miljoonan euron verotulojen siirtymän vuodelta 2020 vuodelle 2021, jos 17 % kyseisistä veroista palautettaisiin verovelvollisille, sekä noin 15 miljoonan euron lopullisen verotulojen menetyksen vuonna 2020. Korkotuloja kertyisi vuosina 2020 ja 2021 yhteensä noin 17 miljoonaa euroa. Palautusten käytön estäminen huojennetun maksujärjestelyn kohteena olevien verojen suoritukseksi pienentäisi verotuloja vuonna 2020 noin 89 miljoonaa euroa. Tästä valtion osuus olisi noin 55 miljoonaa euroa, kuntien 30 miljoonaa euroa, seurakuntien 2 miljoonaa euroa ja Kansaneläkelaitoksen 2 miljoonaa euroa. Ennen lain voimaantuloa tehtyjen palautusten käyttöjen osalta aiheutuisi lisäksi verotulojen menetyksiä vuonna 2020 noin 10 miljoonaa euroa, josta valtion osuus olisi 5 miljoonaa euroa, kuntien 4 miljoonaa euroa ja Kansaneläkelaitoksen 1 miljoonaa euroa. Vuonna 2021 verotulot kasvaisivat arviolta vuoden 2020 menetyksiä vastaavalla määrällä samassa suhteessa eri veronsaajien kesken. Valtiolle kertyisi korkotuloja vuosina 2020 ja 2021 yhteensä noin 5 miljoonaa euroa. Viivästys- ja viivekoron alentaminen neljästä kolmeen prosenttiin alentaisi verotuloja vuonna 2020 yhteensä noin 167 miljoonaa euroa, jos sen piirissä olevien verojen määrä lisääntyisi 1,5 % verojen määrästä. Tästä valtion osuus olisi arviolta 90 miljoonaa euroa, kuntien 67 miljoonaa euroa, seurakuntien 3 miljoonaa euroa ja Kansaneläkelaitoksen 7 miljoonaa euroa. Vuonna 2021 verotulot kasvaisivat arviolta vuoden 2020 menetyksiä vastaavalla määrällä samassa suhteessa eri veronsaajien kesken. Korkotulojen määrä alenisi vuosina 2020 ja 2021 yhteensä noin 10 miljoonaa euroa. Huojennetun maksunlykkäyksen osalta vaikutukset olisivat vähäiset. Vaikutusarviot ovat huomattavan epävarmoja tilanteen poikkeuksellisuuden vuoksi.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen