Valtioneuvoston kirjelmä VM/2021/128

« Valtioneuvoston yleisistunto 9.9.2021 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisista vihreistä joukkolainoista eduskunnalle (eurooppalaiset vihreät joukkolainat)

U 43/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Milla Kouri, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530056
Asia
Asetusehdotuksen tarkoituksena on luoda vapaaehtoinen EU-standardi vihreille joukkolainoille, jota koskee selkeät lainsäädännössä määritetyt rajat ja valvonta. Asetusehdotuksessa on tarkoitus määrittää säännöt ja kehikko sille, millaisista joukkolainoista voisi käyttää nimeä eurooppalainen vihreä joukkolaina tai EuGB-joukkolaina. Asetusehdotuksen tarkoituksena luoda selkeä ja määritelty EU:n kestävän rahoituksen taksonomiaan nojaava standardi vihreille joukkolainoille. EU-standardia voisi hyödyntää sekä yksityiset että julkiset liikkeeseenlaskijat. EU-standardin mukaisten vihreiden joukkolainojen ulkopuolisia arvioijia jatkossa valvottaisiin EU-tasolla. Liikkeeseenlaskijoiden valvonta säilyisi kansallisella tasolla.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Asetusehdotuksen tarkoituksena on parantaa vihreiden joukkolainamarkkinoiden läpinäkyvyyttä ja luotettavuutta. Koska kyseessä on vapaaehtoinen standardi, ei se sinänsä aiheuta rahoitusmarkkinatoimijoille suoria kustannuksia. Kuitenkin toimijoille, jotka aikovat liikkeeseen laskea standardin mukaisia vihreitä joukkolainoja tai toimia standardin mukaisten joukkolainojen ulkopuolisina arvioijina, aiheutunee taloudellisia kustannuksia. Lainsäädäntöehdotus tuo EU-tason valvonnan alle uusia toimijoita, minkä johdosta Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen työmäärä ja valvontavaltuudet kasvavat. Lisäksi kansallisille toimivaltaisille viranomaisille esitetään uusia tehtäviä, mikä lisää myös Suomessa kansallisena toimivaltaisena viranomaisena toimivan Finanssivalvonnan työmäärää.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen