Valtion takaukset VM/2021/132

« Valtioneuvoston yleisistunto 9.9.2021 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtiontakauksen myöntäminen Finnvera Oyj:n Euro Commercial Paper -lainaohjelmalle

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Sakari Lehtiö, Finanssineuvos p.+35 8295530439
Asia
Valtioneuvostolle esitetään, että se myöntäisi vastavakuuksia vaatimatta valtiontakauksen Finnvera Oyj:n Euro Commercial Paper -lainaohjelmalle, jonka puitteissa otettujen lainojen pääoma on enintään kolme miljardia (3 000 000 000) euroa. Valtiontakaus kattaisi lainaohjelman puitteissa 31.12.2026 mennessä otetut, juoksuajaltaan enintään 12 kuukauden pituiset lainat ja niihin liittyvät koron- ja valuutanvaihtosopimukset sekä muut vastaavat suojausjärjestelyt ja sopimuksissa sovitut korot ja muut ehdot. Valtiontakauspäätöksessä määrättäisiin lisäksi valtiovarainministeriön ja Valtiokonttorin tehtävistä, jotka liittyvät takauksen hallintaan ja Finnvera Oyj:n raportointivelvollisuudesta valtiovarainministeriölle, työ- ja elinkeinoministeriölle sekä Valtiokonttorille. Valtioneuvostolle esitetään, että Finnvera Oyj:lle myönnettävästä valtiontakauksesta ei valtion lainanannosta sekä valtiontakauksesta ja valtiontakuusta annetun lain (449/1988) 15 §:n mukaisesti perittäisi takausmaksua, koska takauksen kohteena oleva varainhankinta on osa yhtiölle lainsäädännössä osoitetun erityistehtävän toteuttamista. Valtioneuvostolle esitetään, että takauksen kohteena olevan varainhankinnan perusteella toteutettava antolainaus on hinnoiteltava siten, ettei se ole ristiriidassa EU:n valtiontukisäännösten kanssa.
Esitys
Valtioneuvosto päättää antaa vastavakuuksia vaatimatta valtiontakauksen Finnvera Oyj:n Euro Commercial Paper -lainaohjelmalle, jonka puitteissa otettujen lainojen takaisin maksamatta oleva pääoma on enintään 3 miljardia euroa, päättää, että takauksesta ei peritä takausmaksua ja päättää valtuuttaa valtiovarainministeriön antamaan valtiontakauspäätöksen toimeenpanoa sekä valtiontakauksen valvontaa koskevat tarkemmat ohjeet sekä hyväksymään ja allekirjoittamaan tarvittavat sopimukset ja asiakirjat sekä hyväksymään takausjärjestelyssä ja lainaehdoissa mahdollisesti esitettävät ehtojen muutokset
Vaikutukset
TALOUDELLISET VAIKUTUKSET Valtioneuvostolle esitettävän valtiontakauksen enimmäismäärä on rajattu kolmeen miljardiin (3 000 000 000) euroon pääoman osalta. Tämän lisäksi takaus kattaa lainoihin liittyvät koron- ja valuutanvaihtosopimukset sekä muut vastaavat suojausjärjestelyt ja sopimuksissa sovitut korot ja muut ehdot. Valtiontakauksen perusteella syntyvä enimmäisvastuu koostuu pääomista ja näistä eri sitoumuksista. Lainapääoman lisäksi takausvastuun piiriin lain perusteella kuuluvien korkojen, valuuttakurssimuutosten ja johdannaissopimuksien vaikutuksia ei ole mahdollista täsmällisesti ennakoida. ECP-ohjelman takausvastuun määrän muutoksiin liittyviä riskejä voidaan pitää lyhyestä enintään 12 kuukauden maturiteetista ja lainojen lähtökohtaisesti nollakorkoisesta luonteesta johtuen kuitenkin rajatumpina kuin voimassa olevan valtion takaaman pitkäaikaisen rahoituksen Euro Medium Term Note (EMTN) -lainaohjelmassa. Finnveran tavoitteena on uuden lainaohjelman avulla tehostaa yhtiön maksuvalmiusriskin hallintaa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen