Valtioneuvoston kirjelmä VM/2021/131

« Valtioneuvoston yleisistunto 9.9.2021 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksiksi ja direktiiviksi EU:n rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevan toimintasuunnitelman toteuttamiseksi

U 42/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Annika Saarikko

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos, yksikön päällikkö Janne Häyrynen, p. +35 8295530346

Asia

Komission lainsäädäntöpaketti käsittää neljä säädösehdotusta, joilla pyritään tehostamaan EU:n rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevan lainsäädännön yksityiskohtaisuutta ja täsmällisyyttä sekä vähentämään riippuvuutta jäsenvaltioiden erilaisista täytäntöönpanotoimenpiteistä. Lisäksi komissio ehdottaa itsenäisen EU-tason viranomaisen perustamista, joka täydentäisi kansallisten viranomaisten toimintaa. Viranomaisella olisi suorat toimivaltuudet valvoa korkeariskisimpiä rajat ylittäviä rahoitussektorin ilmoitusvelvollisia, minkä lisäksi se koordinoisi jäsenvaltioiden valvojien toimintaa. Lisäksi viranomaisen yhteyteen perustettaisiin jäsenvaltioiden rahanpesun selvittelykeskusten tuki- ja koordinaatiomekanismi.

Esitys

Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen

Vaikutukset

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen tehostamisella saavutettaisiin taloudellisia hyötyjä ja vähennettäisiin rikosten tekemisen taloudellista kannattavuutta. Lainsäädännön soveltamisalassa olevat ilmoitusvelvolliset hyötyisivät sääntelyn täsmentymisestä oikeudellisten epävarmuuksien ja hallinnollisen taakan vähentyessä. Sääntelyn pidemmälle menevä harmonisointi tukee kansallisia toimivaltaisia viranomaisia. Ehdotuksilla voi kuitenkin kokonaisuudessaan olla valvojien ja muiden viranomaisten työmäärää kasvattava vaikutus niiden tehtävien lisääntyessä.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen