Liikelaitoksen tavoitteet VM/2024/31

« Raha-asiainvaliokunta 22.2.2024 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtiovarainministeriön päätös Senaatti-kiinteistöjen palvelutavoitteista sekä Senaatti-konsernin tulos- ja tuloutustavoitteesta vuodelle 2024

Ministeri

Anna-Kaisa Ikonen

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Susan Hindström, p. +358 295 530 076

Asia

Senaatti-konsernin liikelaitosten yhteenlaskettu vuokraustoiminnan (sisältäen palvelut ja osinkotuotot) tulostavoite vuodelle 2024 on 25 milj. euroa ja vuoden 2024 tuloksesta vuonna 2025 suoritettavan tuloutuksen tavoite on 36 milj. euroa.

Senaatti-kiinteistöjen palvelutavoitteiksi asetetaan:

1. Senaatti-kiinteistöt ohjaa asiakkaidensa johtoa arvioimaan kriittisesti toimitilahankkeiden tarpeellisuutta, vaikuttavuutta ja laajuutta. Tilaratkaisuissa toteutetaan välttämätön laatutaso. Tavoitteena on pienentää asiakkaiden toimitilainvestointien suuruutta ja määrää hilliten valtion toimitilakustannusten kasvua. Senaatti-kiinteistöt panostaa asiakaspalveluprosessien toimivuuteen ja asiakastyytyväisyyden positiiviseen kehittymiseen.

2. Senaatti-kiinteistöt pyrkii sitouttamaan valtioasiakkaat Senaatti-kiinteistöjen palvelujen käyttöön yhteisten palvelujen käytöstä saatavien volyymietujen varmistamiseksi. Senaatti-kiinteistöjen tavoitteena on, että vertailtava vuokrataso saman tyyppisessä toimitilassa on markkinaehtoista edullisempi.

3. Senaatti-kiinteistöt jatkaa hybridityöskentelyn aiheuttaman toimistotilojen merkittävän vajaakäytön mahdollistaman nopeutetun säästöohjelman toteuttamista. Vuoden 2024 aikana sovitaan vähintään 10 milj. euron toimitilasäästöistä. Valtion vapautuvien tilojen myyntitavoite on 93 milj. euroa vuonna 2024.

4. Senaatti-kiinteistöt mahdollistaa asiakkaiden siirtymistä yhteisiin työympäristöihin sekä edistää toimitilakehittämisessä valtionhallinnon tuottavaa työskentelyä, uusia työnteon tapoja sekä tehokasta ja läpinäkyvää tilankäyttöä osana valtion toimitilastrategian toimeenpanoa. Vuoden 2024 lopussa yhteisissä työympäristöissä työskentelisi 7500 henkilötyövuotta. Senaatti-kiinteistöt osallistuu Valtion palvelu- ja toimitilaverkkohankkeen toimeenpanoon sekä tukee virastoja alueelliseen toimipaikkaverkostoon valmisteltavien muutosten toteuttamisessa. Toimitilakehittämisen yhteydessä selvitetään valtion kokonaisetu sekä mahdollisuudet yhteisiin ratkaisuihin kuntien ja hyvinvointialueiden kanssa.

5. Senaatti-kiinteistöt osallistuu valtiovarainministeriön Julkiset tilat Suomi -ohjelmaan tuottamalla kuntien tilatietojen tilannekuvaraportointia sekä toimitilasuunnitteluun liittyviä palveluita kuntien ja valtiovarainministeriön kanssa sovitun mukaisesti. Senaatti-kiinteistöt laatii toimitilajohtamisen kehittämisohjelmia kunnille maksullisena palveluna kuntien toimitilasäästöohjelmien tukemiseksi.

6. Senaatti-kiinteistöt edistää toiminnassaan energiatehokkuutta, harmaan talouden torjun-taa sekä muuta yhteiskuntavastuuta. Senaatti-kiinteistöt toteuttaa suunnitellut hiilineutraalisuustoimenpiteet valtion omistamissa kiinteistöissä tavoitteena hiilineutraali Senaatti-konserni vuonna 2035. Senaatti-kiinteistöt jatkaa toimenpiteitä energiatehokkuuden ja -resilienssin parantamiseksi sekä valmistautuu toteuttamaan kestävyysraportointidirektiivin (CSRD) vaatimusten mukaisen vastuullisuusraportoinnin vuodesta 2025 lähtien. Senaatti-kiinteistöt edistää yhdessä asiakkaidensa kanssa merkittävien kulttuuriperintökohteiden suojelua. Senaatti-kiinteistöt raportoi vuosittain yhteiskuntavastuun toteutumisesta ja sen keskeisistä tunnusluvuista Senaatti-konsernin yhteisessä yhteiskuntavastuuraportissa.

7. Senaatti-kiinteistöt tukee omalta osaltaan asiakkaidensa varautumista kriittisten toimitilojen osalta ja kehittää omaa poikkeusolojen sekä normaaliolojen häiriötilanteiden toimintakykyään.

8. Senaatti-kiinteistöt jatkaa konserniyhteistyön syventämistä muiden palvelukeskusten kanssa. Erityisesti Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin kanssa yhteistoimintaa tiivistetään edelleen liittyen varautumisen kehittämiseen, yhteisten työympäristöjen toteuttamiseen sekä tietoon perustuvaan yhteisten työympäristöjen mitoittamiseen kysyntä- ja tarveperusteisesti mm. käyttöastemittauksin (Reitti-verkon käyttöön perustuva mittaustapa).

9. Senaatti-kiinteistöt seuraa toiminnan tehostamisesta syntyneitä säästöjä ja raportoi säästöjen kohdentumisen.

Esitys

Puolletaan

Päätös

Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta.