Erityisrahoitushaku nousevia teknologioita hyödyntäviin hankkeisiin

Valtiovarainministeriö on käynnistänyt valtion virastoille, laitoksille ja ministeriöille suunnatun eritysrahoitushaun, jonka tarkoitus on avustaa virastoja yksinkertaistamaan ja automatisoimaan prosessejaan. Ministeriöillä, virastoilla ja laitoksilla on mahdollisuus hakea rahoitusta tuottavuutta edistäviin hankkeisiin, joissa hyödynnetään tekoälyä, ohjelmistorobotiikkaa, data-analytiikkaa ja muita nousevia teknologioita. Rahoituksella tuetaan virastoja tehostamaan toimintaansa ja saavuttamaan niille aiemmin asetettuja toimintamenojen säästöjä.

Koronavirustilanteen vuoksi asetettujen rajoitusten aiheuttama valtiontalouden alijäämäisyys on lisännyt tarvetta hallinnon tuottavuutta edistäville hankkeille. Erityisrahoituksella tuetaan virastoja jatkokehittämään poikkeusoloissa luotuja toimintamalleja sekä luomaan uusia ratkaisuja tuottavuuden edistämiseksi.

Hallitusohjelman talouspolitiikan päämääränä on ekologisesti ja sosiaalisesti kestävä talouskasvu, korkea työllisyys ja kestävä julkinen talous. Kestävän julkisen talouden saavuttamiseksi nostetaan julkisen sektorin teknologia- ja digitalisaatiokyvykkyyttä sekä parannetaan julkisesti rahoitetun palvelutuotannon tuottavuutta.

Erityisrahoitusta varten on käytettävissä 5,783 miljoonaa euroa. Rahoitettavan hankkeen maksimirahoitusosuus on 1 miljoonaa euroa ja hankkeen tulee valmistua vuoden 2022 loppuun mennessä. Hakuaika päättyi 31.10.2020. Hakemuksia saapui määräaikaan mennessä 43 kappaletta ja ne ovat nyt käsittelyssä. Päätökset hankkeista, joille rahoitusta myönnetään tehdään marraskuun 2020 aikana.

Rahoitettavat hankkeet

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Asunnon korvausavustusten käsittelyn tehostaminen 30 000 €
Oikeusrekisterikeskus Rekisteriotteiden/todistusten automaattinen lähettäminen robotisoinnin avulla 44 000 €
Puolustusvoimat Lapin Lennoston kameravalvonnan automatisointi (ILMAV) 50 000 €
Opetushallitus/Valteri Kolmen hallinnollisen rutiinin automatisointi 81 000 €
Tilastokeskus Luokittelupalvelu tilastotuontantoon 90 000 €
Puolustusvoimat Virtuaalinen oppimisympäristö asevelvollisten kolutukseen (MERIV) 100 000 €
Tuomioistuinvirasto Yritysten ja yksityishenkilöiden yhteystietojen haun automatisointi haastemiehille 117 000 €
KEHA-keskus Spatiaalinen tietojenhaku: Ympäristölupien hakuprosessin ja lupien käsittelijöiden työn tehostaminen 124 000 €
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Puhelinvälitysintegraatio 159 000 €
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Työtuntitiedon siirto TOP-toiminnanohjausjärjestelmästä KIEKUun 170 000 €
Rikosseuraamuslaitos Rikosseuraamukseen tuomittujen palveluohjauksen ja sijoittelun tuki 197 000 €
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti Radio- ja televisioarkiston ohjelmatiedon hallintajärjestelmän luetteloinnin työprosessien automatisointi 207 000 €
Valtioneuvoston kanslia VN:n kirjaamoihin tulevan aineiston käsittelyn tehostaminen automatiikalla 237 000 €
Poliisihallitus Chatbot neuvontapalveluihin 242 000 €
Poliisihallitus Rahanpesuilmoitusten automatisoitu vastaanotto ja käsittely 280 000 €
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus ePalkkio: palkkionsaajien palkkiolaskujen ja ulkopuolisten matkustajien matkakustannusten käsittelyn tehostaminen 295 000 €
Suomen ympäristökeskus LaatuData-Ympäristötieto tehokäyttöön nousevien teknologioiden avulla 319 000 €
Suomen ympäristökeskus CorEO- Ympäristönseurannan tehostaminen satelliittihavaintojen käsittelyä automatisoimalla 329 000 €
Maanmittauslaitos Maastotietotuotannon automatisointi 399 000 €
Poliisihallitus Ääni- ja videokuulustelujen litterointi, Puhte 407 000 €
Luonnonvarakeskus Luonnonvaraseurantojen ja tiedon tuottamisen tehostaminen päätöksenteon tueksi 410 000 €
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus AI-tiliöinti: Manuaalisesti käsiteltävien ostolaskujen tekoälyavusteinen tiliöinti 605 000 €
Valtakunnanvoudin virasto/Ulosottolaitos Ulosoton ratkaisuehdotusten automatisointi 630 000 €

 

Hakukriteerit

Rahoituksen myöntämisessä arvioidaan seuraavia vaatimuksia, joiden kaikkien täyttyminen on rahoituksen saannin edellytys:

  • Hankkeessa hyödynnetään robotiikkaa, tekoälyä, data-analytiikka tai muita nousevia teknologioita.
  • Hanke on toimeenpantavissa heti, kun rahoitus on myönnetty.
  • Investoinnin takaisinmaksuaika on enintään kolme vuotta rahoituksen myöntämisestä. 
  • Tavoitteena olevan taloudellisen hyödyn on oltava vähintään kaksinkertainen investointiin verrattuna kuuden vuoden laskentajaksolla rahoituksen myöntämisestä.

Lisäksi arvioidaan hankkeen toteuttamiskelpoisuutta seuraavista näkökulmista:

1.    Hyötyjen realisoinnille on olemassa suunnitelma, josta selviää, miten tavoitellut taloudelliset hyödyt toteutuvat euromääräisinä säästöinä.
2.    Hanke on toteutuskelpoinen.

  • Toteutuksen resursointi on oikein mitoitettu ja organisaatiolla on riittävästi toteutuksessa tarvittavaa osaamista.
  • Toteutuksen ohjausmalli on toimiva suhteessa hankkeen kokoon.
  • Automatisoitavat prosessit on tunnistettu päästä päähän ja yhteistyö prosessiin mahdollisesti liittyvien muiden viranomaisten kanssa on suunniteltu.
  • Toteutuksen riskit on tunnistettu ja niiden hallinta on suunniteltu.

3.    Hankkeille ei ole lainsäädännön esteitä tai ne ovat poistettavissa toteutuksen aikana.
4.    Hankkeen lopputulos on monistettavissa tai suoraan hyödynnettävissä omassa tai muissa virastoissa.

Rahoituksen hakeminen

Rahoituksen hakija toimittaa täytetyn hakulomakkeen sekä kustannushyötylaskelman, vapaamuotoisen suunnitelman hyötyjen realisoimisesta ja projektisuunnitelman ohjaavalle ministeriölleen, joka käsiteltyään toimittaa ne valtiovarainministeriöön. Materiaali toimitetaan sähköisesti osoitteeseen valtiovarainministerio(at)vm.fi viimeistään 30.10.2020 klo 14:00.

Robohaun tiedotustilaisuuden esitysmateriaali

Hakemusten käsittely

Valtiovarainministeriö asettaa ohjausryhmän tukemaan tekoälyä, ohjelmistorobotiikkaa, data-analytiikkaa ja muita nousevia teknologioita hyödyntäviä ja tuottavuutta edistäviä hankkeita. Ohjausryhmä käsittelee hakemuksia sitä mukaan kun niitä vastaanotetaan. Sihteeristö valmistelee esitykset ohjausryhmälle ja pyytää tarvittaessa tarkennuksia tai lisäselvityksiä hakemukseen. Hakijan tulee varautua esittelemään hanketta ja siitä saavutettavia hyötyjä ohjausryhmälle lyhyellä esityksellä. Valtiovarainministeriö tekee rahoituspäätökset kuultuaan ohjausryhmää.

Hankkeiden rahoitushakemukset käsitellään 30.11.2020 mennessä.

Ohjausryhmän asettamispäätös

Tiedon jakaminen

Eritysrahoitusta saavat virastot sitoutuvat raportoimaan hankkeen edistymisestä valtiovarainministeriölle sekä esittelemään hanketta ja sen tuloksia muille julkisen hallinnon toimijoille yhteisissä tilaisuuksissa ja kahdenvälisissä tapaamisissa.

Lisätietoja hausta:

Kysymyksiä ja vastauksia robohausta

Kirje ministeriöille, virastoille ja laitoksille

Erityisrahoituksen hakulomake

Kustannushyötyanalyysin pohja

Haluatko kuulla kokemuksia nousevia teknologoita aiemmin hyödyntäneiltä?

Olemme koonnet listan eri organisaatioiden asiantuntijoista, jotka kertovat mielellään kokemuksiaan robotisaatiohankkeista. Ota yhteyttä, kaikki asiantuntijat yhteystietoineen ja kokemusalueineen löytyvät kasvogalleriasta.

Kasvogalleria

Lisätietoja

Timo Hattinen, controller 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Palveluiden ja turvallisuuden ohjausyksikkö 0295530157  


Arja Terho, finanssineuvos 
valtiovarainministeriö, Valtionhallinnon kehittämisosasto, Konsernipolitiikkayksikkö 0295530235  


Pauliina Pussinen, erityisasiantuntija 
valtiovarainministeriö, Valtionhallinnon kehittämisosasto, Hallintopolitiikkayksikkö 0295530108