Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Medieavgiften för Åland kan dras av vid beskattningen av företag och lantbruksföretagare, och vissa stöd för naturvård samt vatten- och havsvård är skattefria

Finansministeriet
29.10.2020 14.12
Pressmeddelande
Veden pinta kimaltelee

Medieavgiften för Åland föreslås bli avdragsgill vid inkomstbeskattningen av näringsverksamhet och jordbruk från och med skatteåret 2021. Dessutom föreslås det att vissa stödåtgärder som används inom naturvården samt vatten- och havsvården och där stödet fås i annan form än pengar ska vara skattefria.

En sammanslutning eller fysisk person vars hemkommun är i landskapet Åland är inte skyldig att betala rundradioskatt, men är däremot skyldig att betala medieavgift till landskapet Åland. Medieavgiften motsvarar rundradioskatten för de som bor på fastlandet. Därför föreslås det att medieavgiften ska vara en avdragsgill post i inkomstbeskattningen av näringsverksamhet och jordbruk på samma sätt som rundradioskatten. Vid beskattningen av fysiska personer är medieavgiften, liksom rundradioskatten, inte någon avdragsgill post. 

Syftet med att vissa naturskyddsstöd samt vatten- och havsvårdsstöd ska vara skattefria är att skapa klarhet i rättsläget och undvika tolkningsfrågor om huruvida stödmottagaren kan ha orsakats en förmån av penningvärde som ska räknas som skattepliktig inkomst. Stöden i fråga är till sin natur enbart naturskyddsmässiga samt vatten- och havsvårdsmässiga, och de syftar i princip inte till någon ekonomisk nytta för stödmottagaren. Stödet ska vara skattefritt för mottagaren när stödet fås som en vara eller tjänst. 

Lagarna avses träda i kraft 1.1.2021. De bestämmelser som gäller den medieavgift som betalas till landskapet Åland tillämpas första gången vid beskattningen för skatteåret 2021. Bestämmelserna om skattefrihet för de stödåtgärder som används inom naturvården samt vatten- och havsvården tillämpas retroaktivt för skatteåret 2020 till den del stödåtgärderna har genomförts redan 2020. 

Regeringen lämnade torsdagen den 29 oktober en proposition med förslag till lagstiftning om avdragsgill medieavgift för Åland i fråga om beskattning samt skattefrihet för vissa stödåtgärder som används inom naturvården samt vatten- och havsvården.

Propositionen publiceras på beslutsportalen

Ytterligare information:

Antti Sinkman, specialsakkunnig, tfn 029 5530 817, [email protected] 

Tiia Hyysalo, skattesakkunnig, tfn 029 5530 407, [email protected]