Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Styrningen inom statsförvaltningen utvecklas

Finansministeriet
10.2.2017 10.40
Nyhet

Styrningen inom statsförvaltningen förstärks genom att stöda uppnåendet av regeringens strategiska målsättningar. Dessutom kompletteras styrningen av statssamfundet genom en ny koncerninformationshelhet. Finansministeriet och Statskontoret har berett helheterna tillsammans. Arbetet fortsätter i samarbete med ämbetsverken.

Resultatstyrningen stöder förverkligandet av regeringens målsättningar

Resultatstyrningen främjar i egenskap av styrningssystem under innevarande regeringsperiod framför allt förverkligandet av regeringens strategiska målsättningar. Med regeringens målsättningar avses en målsättningshelhet som utgörs av fem strategiska tyngdpunktsområden och reformer samt 26 spetsprojekt.

Regeringens målsättningar och ämbetsverkens egna mål fogas samman i resultatinformationssystemet

Helheten som utgörs av de gemensamma målsättningarna för statsförvaltningens resultatstyrning består av de mål som har ett samband med regeringens verksamhetsplan och som ministeriet och ämbetsverken ansett vara ett viktigt resultatmål för ämbetsverket i fråga. De gemensamma målen utnyttjas vid resultatförhandlingarna under regeringsperioden.

Ministerierna och ämbetsverken fastställer årligen tillsammans sådana resultatavtalsmål åt ämbetsverken som baserar sig på regeringens målsättningar. Finansministeriet utfärdade den 6 juni 2016 en anvisning om ärendet (Yhteisten tavoitteiden kokonaisuus tulosohjauksessa).

Kopplingarna mellan regeringens och ämbetsverkens målsättningar fogas ihop i resultatinformationssystemet då ämbetsverken inför sina resultatmål. På så sätt skapas en gemensam målhelhet i resultatinformationssystemet. Den tillhörande effektivitetsrapporteringen har förenhetligats.

Ny koncernuppgiftshelhet ger en lägesbild över utvecklingen med kostnadsuppgifterna

Den nya koncernuppgiftshelheten innehåller en samling uppgifter om utvalda stödtjänster inom statsförvaltningen, såsom personalsadministrationen och ledandet, ekonomiförvaltningen, IKT-tjänsterna, upphandlingsväsendet och lokalitetsservicen. Koncernuppgiftshelheten hjälper att skapa en enhetligare lägesbild över kostnaderna med stödtjänsterna.

Målet med den nya uppgiftshelheten är att definiera kostnaderna för stödtjänsterna och att skapa mätare för produktivitetsutvecklingen. Informationsunderlaget skapar förutsättningar för utvecklandet av ekonomiskheten och produktiviteten samt för kvalitetssäkringen. Kvalitativa mål följs upp till exempel med hjälp av kundbelåtenheten, goda lednings- och arbetstillfredsställelseindex eller IKT-tjänsternas ostörda funktion.

Kalkyleringsmodellerna inom koncernuppgiftshelheten ger intressant riktgivande kostnadsinformation om kostnaderna med statsförvaltningens stödtjänster. Kalkyleringsmodellerna visar att sammanlagt 11 473 personer var verksamma inom statsförvaltningens stödtjänster år 2015 (sammanlagda personaltalet inom statssamfundet 73 676) och kostnaderna för stödtjänsterna uppgick till ca 3,2 miljarder euro (verksamhetsutgifterna och tillgångarna sammanlagt 10,5 miljarder euro inom statsförvaltningen; statsbudgeten 53,9 miljarder). De enskilda delområdena i uppgiftshelheten ger information om de korrekta storleksklasserna, en mera detaljerad analys är emellertid inte ändamålsenlig på basis av den erhållna informationen.

Koncernuppgiftshelheten vidareutvecklas

Koncernuppgiftshelhetens informationsunderlag vidareutvecklas. Helheten kan utnyttjas i rapporteringstjänsten Netra (www.netra.fi Tukipalvelut -mellanbladet). Vi uppmuntrar alla till att prova tjänsten och att ge värdefull respons via adressen: netra (at) valtiokonttori.fi

Valtionhallinon yhteiset tavoitteet -raportti

Ytterligare upplysningar:
Markus Siltanen, lagstiftningsråd, finansministeriet, tfn 0295 53 0263, markus.siltanen(at)vm.fi
Olli Ahonen, biträdande direktör, Statskontoret, tfn 0295 50 3310, olli.ahonen(at)valtiokonttori.fi