Valtionhallinnon toimialariippumattomien tieto- ja viestintäteknisten (ICT) tehtävien kokoamishanke (TORI)

TORI-hankkeen tehtävänä on koota valtion ICT-palvelukeskusten ja virastojen toimialariippumattomat ICT-tehtävät yhteen hallitusohjelman ja talouspoliittisen ministerivaliokunnan linjausten mukaisesti.

Toimialariippumattomat ICT-tehtävät kootaan yhteen siten, että

  • tehtävien kokoamisesta voidaan selvästi osoittaa koituvan kokonaistaloudellista säästöä valtionhallinnossa
  • palveluiden toimintavarmuus ja palvelukyky turvataan myös siirtymävaiheessa
  • uusi toimialariippumattomia tieto- ja viestintäteknisiä palveluja valtionhallinnolle tuottava palvelukeskus voi aloittaa toimintansa hankkeen valmisteleman suunnitelman mukaisessa aikataulussa
  • muutoksessa noudatetaan valtion hyvää henkilöstöpolitiikkaa sekä valtioneuvoston periaatepäätöstä valtion henkilöstön aseman järjestämisestä organisaation muutostilanteessa ja sen nojalla annettuja ohjeita ja päätöksiä.

TORI-hankkeen toimikausi on 7.5.2012 - 31.12.2015.

Toimialariippumattomia ICT-palveluja tuottava palvelukeskus Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori on aloittanut toimintansa 1.3.2014.

Kaikki toimialariippumattomat ICT-tehtävät ja niitä tekevä henkilöstö
siirtyvät uuteen palvelukeskukseen vuoden 2015 loppuun mennessä.

 

 

TORI-hankkeen tausta ja eteneminen

22.6.2011 Hallitusohjelmassa asetettiin tavoitteeksi hallinnonalojen ICT-palvelukeskusten toimialariippumattomien tehtävien yhteen kokoaminen.
6.3.2012 Talouspoliittinen ministerivaliokunta linjasi, että valmisteluun otetaan mukaan palvelukeskusten lisäksi virastojen omat toimialariippumattomat ICT-tehtävät.
26.11.2012 Talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi valtiovarainministeriön esitystä valtionhallinnon toimialariippumattomista ICT-palveluista vastaavan palvelukeskuksen perustamisesta.
13.2.2013 Talouspoliittinen ministerivaliokunta linjasi, että palvelukeskuksen organisaatiomuoto on erityisvirasto.
10.10.2013 Valtioneuvosto antoi eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten (ICT) palvelujen järjestämisestä.
13.12.2013 Eduskunta hyväksyi lain valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä.
1.1.2014 Laki valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä astui voimaan. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorista tuli toimivaltainen virasto.
20.2.2014 Valtioneuvosto täsmensi antamallaan asetuksella säännöksiä Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin tehtävistä ja asiakasneuvottelukunnasta. Samalla valtioneuvosto teki päätöksen ensimmäisistä virastojen toimialariippumattomien tieto- ja viestintäteknisten toimintojen ja tehtävien siirroista Valtoriin.
1.3.2014 Valtoria koskeva asetus astui voimaan ja ensimmäiset toimialariippumattomien ICT-tehtävien siirrot toteutettiin. Valtorin toiminta käynnistyi.

Yhteystiedot

Tuomo Pigg
Hankepäällikkö, neuvotteleva virkamies
puh. 02955 30223

Timo Saastamoinen
Neuvotteleva virkamies
puh. 02955 30446

Tiia Jalonen
Hankekoordinaattori
puh. 02955 30640

[email protected]
[email protected]