Hyppää sisältöön
Media

Kundaspekten i fokus för statens gemensamma koncerntjänster

finansministeriet
Utgivningsdatum 1.4.2019 10.48
Pressmeddelande

Statens gemensamma tjänster ska hjälpa statliga organisationer att lyckas med sina uppdrag. Koncernaktörerna utarbetade gemensamma riktlinjer för åren 2019-2022. Målet är att producera sådana moderna, smidiga och effektiva tjänster åt statsförvaltningen som tar hänsyn till kundaspekten.

Målet med de gemensamma riktlinjerna för koncernpolitiken är att skapa gemensamma värden och målsättningar för de närmaste åren i fråga om styrningen, ledandet och utvecklandet av statens gemensamma interna tjänster. Riktlinjerna har utarbetats i samarbete av finansministeriet och de statliga serviceproducenterna. Statsinterna gemensamma tjänster produceras av Hansel (upphandlingar), HAUS (utbildning), Palkeet (ekonomi- och personalförvaltningen), Senatfastigheter (lokaler), Statskontoret (finansiering och ekonomiförvaltning) och Valtori (IKT).

Nöjda kunder, modig förnyelse, övergripande effektivitet och rätt slags kompetens har definierats som gemensamma strategiska nyckelområden för serviceproducenterna.

”Kundens behov bör få ännu större prioritet i all verksamhet, och servicens kvalitet måste vara konkurrenskraftig både kvalitets- och prismässigt även i marknadsjämförelse. Målet ska vara koncerninterna enhetliga servicehelheter som svarar mot kundernas behov så att ämbetsverken kan frigöra resurser för den egna kärnverksamheten. Tjänsterna ska fungera skarvlöst mellan olika aktörer utan att personalförvaltningen eller enskilda anställda behöver bry sig om vem som producerar tjänsten”, konstaterar överdirektören Juha Sarkio.

Kundbelåtenheten kommer att mätas regelbundet. Kundupplevelsen förbättras bland annat genom gemensam utveckling.

”Utvecklingen har varit positiv, även om vi fortfarande har lång väg att gå. Jag tror inte att det i en digitaliserad serviceomgivning på något sätt vore vettigt att återvända till en värld där tjänsterna var utspridda i över 100 separata ämbetsverk. Vi bör tvärtom börja fundera på hur vi kan hitta ny övergripande servicesynergi inom hela den offentliga sektorn”, fortsätter Sarkio.

Servicekedjan görs smidigare

Arbetet drivs vidare under 2019. Avsikten är att nuläget med och visionen för koncerntjänsterna beskrivs på ett enhetligt sätt. Serviceproducenterna ska genomgå en utomstående utvärdering och en kostnadseffektivitetsjämförelse. Dessutom ska man utveckla gemensamma statliga e-tjänster.

Beredningen av de gemensamma tjänsterna har utförts med särskild fokus på kundaspekten och kundbehov.

”Förvaltningens digitaliseringskompetens, dvs. utvecklingen av handlingssätt med hjälp av modern teknik, ökar med svindlande hastighet. Å andra sidan har vi fortfarande mycket att göra i fråga om kunden i fokus -tänkandet. Statens gemensamma serviceproducenter kommer alltså i fortsättningen att fästa ännu större uppmärksamhet vid servicekedjans smidighet och övergripande funktion”, berättar IKT-direktören, överdirektören Anna-Maija Karjalainen.

Finansministeriets och serviceproducenternas ledning träffas regelbundet för att följa upp förverkligandet av riktlinjerna och planera den gemensamma verksamheten. Statens gemensamma serviceproducenter förverkligar riktlinjerna i sina egna strategier och sin egen verksamhet. Verkställandet diskuteras regelbundet i samband med resultatstyrningen.

Ytterligare information:

Juha Sarkio, överdirektör, tfn 02955 30031, juha.sarkio(at)vm.fi
Anna-Maija Karjalainen, överdirektör, IKT-direktör, tfn 02955 30165, anna-maija.karjalainen(at)vm.fi