Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

AUTA-hanke
Ehdotus kansalaisten digituesta lausunnoille

Valtiovarainministeriö 31.1.2018 14.36
Uutinen

Autetaan asiakasta digitaalisten palvelujen käytössä - eli AUTA-hanke päättyi vuoden 2017 lopussa. Sen työn tuloksena on valmistunut raportti, joka sisältää ehdotuksen digituen toimintamallista. AUTA-hanke on osa kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläisen vastuulle kuuluvaa julkisten palveluiden digitalisaation kärkihanketta.

AUTA-hankkeen loppuraportissa ehdotetun digituen toimintamallin tavoitteena on varmistaa, että kaikki, jotka tarvitsevat digitukea helpottamaan asiointia digitaalisissa palveluissa, saavat sitä. Lisäksi mallilla halutaan taata digitukipalvelujen tuottajille – kuten järjestöille, kirjastoille ja kunnille – tuki tekemälleen työlle.

Raportissa ehdotetaan Väestörekisterikeskukselle (VRK) valtakunnallista roolia ja maakunnille alueellista roolia.

  • Toimintamallissa VRK olisi valtakunnallisen digituen mallin kehittäjä ja tarjoaisi tukea digituen tuottajille. Tavoitteena on näin kehittää myös tarjottavan tuen yhtenäisyyttä ja laatua.
  • Maakunnille ehdotetaan alueellisen koordinoijan ja kehittäjän roolia. Maakunta arvioi alueellisen digituen tarpeen ja kokoaa alueellisen digituen tuottajien verkoston. Tällä pyritään varmistamaan digituen saatavuus ja löydettävyys alueelliset erityispiirteet huomioiden.
  • Kumpikin toimija kokoaa ja kerää tietoa digituen toteutumisesta ja saatavuudesta jatkokehitystä varten.

Toimintamallin täytäntöönpanon ensimmäisiksi askeleiksi ehdotetaan, että Väestörekisterikeskuksen työ käynnistetään sekä aloitetaan digituen mallin pilotti viiden maakunnallisen toimijan kanssa.

– Digituen toimintamallin avulla toteutetaan hallitusohjelman kirjausta, jonka mukaisesti autetaan niitä kansalaisia, jotka eivät ole tottuneet tai jotka eivät kykene käyttämään digitaalisia palveluita, sanoo kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen.

Hallitusohjelman tavoitetta kansalaisten auttamisesta edistetään AUTA-hankkeen lisäksi myös digitaalisten palvelujen tarjoamisen lailla, jonka yhteydessä toimeenpannaan saavutettavuusdirektiivi. Lakiluonnoksen pyrkimyksenä on edistää merkittävästi sähköisten palveluiden käyttömahdollisuuksien yhdenvertaisuutta. Lakiluonnos on parhaillaan lausuntokierroksella.

Vuonna 2017 käyttöönotetun Suomi.fi-kokonaisuuden yhteydessä on puolestaan rakennettu tekninen valmius puolesta asioinnille.

Joustava ja kehittyvä toimintamalli

Ehdotetussa digituen toimintamallissa ei ole haluttu sulkea pois mitään nykyistä digituen tuottajaa tai toimijaa, ja ovi on jätetty avoimeksi uusille toimijoille. Digitukea tarjoavat ainakin Kansalaisneuvonta, asiointipisteet, monet kirjastot, järjestöt, kansalaisopistot sekä viranomaiset ja yritykset. Tuen muotoja ovat muun muassa chat- ja videoneuvonta, vertaisten antama tai kotiin vietävä digituki, välineiden käyttökoulutukset ja asiointituki asiakaspalvelupisteissä.

Viranomaisilla on jatkossakin velvoite neuvoa asiakkaitaan digitaalisten palvelujensa käytössä. Heille, jotka eivät digituenkaan avulla pysty käyttämään sähköisiä palveluja, on tärkeää taata muita asiointitapoja, kuten tiski- ja puhelinasiointi.

Ehdotettu toimintamalli elää digituen tarpeiden ja muotojen mukaan ja ottaa huomioon yhteiskunnan digitaalisen kehittymisen. Se mahdollistaa uusien innovaatioiden syntymisen sekä kannustaa viranomaisia kehittämään digipalveluja asiakkaiden tarpeet entistä paremmin huomioon ottaviksi.  Malli on vahvasti yhteistyöhön rakentuva ja kehittyy uuden tiedon ja kokemuksen myötä.

AUTA-hankkeessa havaittiin, että digituelle on tarvetta monenlaisissa väestöryhmissä ja ympäri maata. Hankkeen loppuraportti on 5.3. asti lausuntokierroksella Lausuntopalvelu.fi:ssä. Raportti on syntynyt AUTA-hankkeen projektiryhmän työnä ja eri sidosryhmiä kuullen.

Muutos 19.2.2018: Poistettu virke, joka koski puolesta asioinnin käyttöönoton rahoitusta.

Lisätietoa:

  • Katja Väänänen, erityisasiantuntija, 029 5530 245, katja.vaananen(at)vm.fi
  • Tuomas Vanhanen, kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläisen erityisavustaja, 0295 530 216, tuomas.vanhanen(at)vm.fi
  • AUTA-hankkeen kotisivu (vm.fi)
Anu Vehviläinen Julkisen hallinnon ICT kärkihankkeet