Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

AUTA-projektet
Förslag till digitalt stöd åt medborgarna på remiss

Finansministeriet
31.1.2018 14.36
Nyhet

Det projekt som ska hjälpa kunderna att använda digitala tjänster, dvs. AUTA-projektet, avslutades i slutet av 2017. Som ett resultat av arbetet har det sammanställts en rapport med förslag till en verksamhetsmodell för digitalt stöd. AUTA-projektet är ett led i spetsprojektet för digitalisering av de offentliga tjänsterna som kommun- och reformminister Anu Vehviläinen svarar för.

Målet med den verksamhetsmodell för digitalt stöd som föreslås i AUTA-projektets slutrapport är att säkerställa att alla som behöver digitalt stöd för att kunna uträtta ärenden via digitala tjänster ska få det stöd de behöver. Ett syfte med modellen är också att garantera att de som tillhandahåller digitala stödtjänster – såsom organisationer, bibliotek och kommuner – får stöd i sitt arbete.

I rapporten föreslås att Befolkningsregistercentralen ska ha en riksomfattande roll och landskapen en regional roll.

  • I verksamhetsmodellen ska Befolkningsregistercentralen ta fram den riksomfattande modellen för digitalt stöd och erbjuda hjälp till dem som ska tillhandahålla digitalt stöd. Målet är att på detta vis också göra det stöd som erbjuds mer enhetligt och högklassigt.
  • Landskapen föreslås få rollen som regionala samordnare och utvecklare. Landskapet ska bedöma behovet av digitalt stöd i regionen och bilda ett regionalt nätverk för dem som tillhandahåller digitalt stöd. Med detta vill man säkerställa att det digitala stödet är tillgängligt och lätt att hitta, och att de regionala särdragen beaktas.
  • Varje aktör ska med tanke på den fortsatta utvecklingen samla in och sammanställa information om hur det digitala stödet genomförts och hur tillgängligt det varit.

Som ett första steg i verkställandet av verksamhetsmodellen föreslås att Befolkningsregistercentralen inleder sitt arbete på området och att det inleds ett pilotprojekt för modellen för digitalt stöd med fem aktörer i landskapen.

– Verksamhetsmodellen för digitalt stöd förverkligar noteringen i regeringsprogrammet enligt vilken man hjälper de medborgare som inte är vana eller förmögna till att utnyttja digitala tjänster, säger kommun och reformminister Anu Vehviläinen.

Regeringsprogrammets målsättning om att hjälpa medborgarna främjas förutom genom AUTA-projektet även med lagen om tillhandahållande av digitala tjänster, genom vilken man genomför tillgänglighetsdirektivet. Målet med propositionen är att främja likvärdiga möjligheter till att använda digitala tjänster. Lagutkastet är på remiss som bäst.

I samband med Suomi.fi-helheten som togs i bruk 2017 har man å andra sidan byggt upp teknisk beredskap för ärendehantering för någon annans räkning.

En flexibel och utvecklingsbar verksamhetsmodell

I den föreslagna verksamhetsmodellen för det digitala stödet har man inte velat utesluta någon av de aktörer som redan i dag tillhandahåller digitalt stöd, utan avsikten är att öppna dörren för ytterligare aktörer. Åtminstone Medborgarrådgivningen, servicepunkter, många bibliotek, organisationer, medborgarinstitut, myndigheter och företag tillhandahåller digitalt stöd. Stödet genomförs bl.a. i form av chatt- och videorådgivning, digitalt gruppstöd av andra i samma situation, digitalt stöd i hemmamiljö, utbildning i hur redskap används och kundrådgivning vid servicepunkterna.

Myndigheterna har också i fortsättningen skyldighet att handleda sina kunder i hur myndighetens digitala tjänster används. För dem som inte kan använda digitala tjänster trots det digitala stöd som erbjuds är det viktigt att det finns andra sätt, t.ex. möjlighet att uträtta ärenden över disk eller per telefon.

Den föreslagna verksamhetsmodellen omformas enligt de aktuella behoven och formerna av digitalt stöd och beaktar den digitala utvecklingen i samhället. Detta möjliggör nya innovationer och uppmuntrar myndigheterna att utveckla sina digitala tjänster så att de allt bättre tar hänsyn till användarnas behov. Modellen bygger i hög grad på samarbete och kommer att utvecklas i takt med att man får ny information och nya erfarenheter.

Under AUTA-projektet noterades att det finns behov av digitalt stöd i många olika befolkningsgrupper och runt om i landet. Projektets slutrapport är på remiss fram till den 5.3. i webbtjänsten Utlåtande.fi. Rapporten har utarbetats av AUTA-projektgruppen, som också har hört olika berörda grupper.

Ändring 19.2.2018: Omnämnandet om finansieringen av ärendehantering för någon annans räkning har strukits.

Mer information:

  • Katja Väänänen, specialsakkunnig, 029 5530 245, katja.vaananen(at)vm.fi
  • Tuomas Vanhanen, kommun- och reformminister Anu Vehviläinens specialmedarbetare, 0295 530 216, tuomas.vanhanen(at)vm.fi
  • AUTA-projektets webbsida  (vm.fi)
Anu Vehviläinen Offentliga förvaltningens ICT spetsprojekt