Hyppää sisältöön
Media

Itä-Suomen hallinto-oikeus 8.6.2020 20/0301/2

Asia: Valitus nimityspäätöksestä
Asiasanat: 
Nimityspäätös
Valitus nimityspäätöksestä
Ansiovertailu

Vankilan apulaisjohtaja on johtajan sijaisena päättänyt nimittää toistaiseksi voimassa oleviin vankilan vartijan vt6 virkoihin 1.9.2019 lukien vanginvartijat B, C , D, E, ja F. Virkaan nimittämättä jäänyt A valitti nimityspäätöksestä hallinto-oikeuteen. Valituksen perusteeksi A esitti, ettei hänen osaltaan oltu otettu kaikkia seikkoja huomioon asianmukaisesti. A:lla oli rikosseuraamusalalta sosionomin korkeakoulututkinto, jota muilla hakijoilla ei ollut. A:lla oli vuorovaikutustilanteisiin ja voimankäyttöön liittyvää aiempaa työkokemusta, osaamista ja koulutusta ja hän oli myös useaan otteeseen pyytänyt saada koulutusta voimankäyttövälineisiin, mutta työnantaja ei ole tehnyt mitään asian suhteen. Muiden hakijoiden vartijan tehtävään sopivia henkilökohtaisia ominaisuuksia ei ole perusteltu. Koska A oli pätevä työhönsä, hän katsoi, että jatkuvat määräaikaiset virkasuhteet olivat hänen tapauksessaan epäasiallisia. A esitti myös, että päätöksen taustalla oli vankilan johtohenkilön häneen kohdistama kiusaaminen.

Vankilan johdon mukaan koulutukseen, työkokemukseen ja haastattelusta saatuihin tietoihin perustuvan kokonaisarvioinnin perusteella ansioituneimmat hakijat virkoihin olivat niin nimetyt B,C,D,E, ja F. Vartijan virkojen kelpoisuusvaatimuksena oli vankeinhoitoalan ammatillinen tutkinto tai soveltuva korkeakoulututkinto. A ja kaikki viisi virkoihin valittua henkilöä täyttävät kelpoisuusvaatimukset. Virkaan valituista työkokemukseltaan vähiten ansioituneimman F:n ja A:n työkokemukseen perustuvia ansioita kokonaisuutena arvioiden hallinto-oikeus katsoi, ettei heidän välillään ole sellaista ansioeroa, jonka johdosta jompikumpi olisi asetettava toisensa edelle. Hallinto-oikeus katsoi myös, että vaikka A:lla oli hakijoista tutkintoasteeltaan korkein tutkinto, se ei merkinnyt parempaa sijaa haettavana olevan virkaan. Kiusaamisen osalta oikeus totesi, että A ei ollut esittänyt väitteensä tueksi sellaista selvitystä, jonka perusteella olisi syntynyt objektiivisesti arvioiden perusteltu syy olettaa, että nimitysharkintaan olisi vaikuttanut jokin epäasiallinen syy.

Hallinto-oikeus totesi, että virkaa hakevia tulee nimitysmenettelyn aikana kohdella tasapuolisesti ja siten, ettei ketään aseteta toisiin nähden eri asemaan valintaperusteisiin kuulumattoman seikan takia. Kun otetaan muutoinkin huomioon edellä nimityspäätöksen perusteista ja ansiovertailun tuloksista tehdyt johtopäätökset, ei ollut syntynyt aihetta olettaa, että A olisi asetettu hänen vastineissaan esittämiensä syiden johdosta muita hakijoita epäedullisempaan asemaan vartijoiden virkoja täytettäessä. Vankilan nimityspäätös ei ollut lainvastainen. 

Hallinto-oikeus jätti A:n vahingonkorvausvaatimukset toimivaltaansa kuulumattomana tutkimatta. 

Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen ja pysytti voimassa vankilan nimityspäätöksen. 

Lainvoimainen.

Sovelletut oikeusohjeet:
Hallintolain 6 § 
Rikosseuraamuslaitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 19 §:n 1 momentti 
Suomen perustuslain 125 §:n 2 momentti
Tuomioistuinlain 4 luvun 1 §
Valtion virkamieslain 6 §:n 1 momentti