Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Virantoimituksesta pidättäminen                              Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
Rikosepäily
Rattijuopumus                                                              17/0556/2
Yleinen luottamus viranomaiseen
Poliisi                                                                            19.12.2017
Virkavapaus
Sairaus

Poliisilaitos oli 21.3.2016 pidättänyt vanhempi konstaapeli A:n virantoimituksesta rikossyytteen ja sen edellyttämien tutkimusten ajaksi.  Päätöksen mukaan A:n epäiltiin syyllistyneen törkeään rattijuopumukseen, varkauteen ja räjähdelain säännösten rikkomiseen. A:n toimenkuvan keskeinen sisältö poliisilaitoksella oli ollut rikosten esitutkinta. A oli myös toiminut asetarkastajana. Toimiessaan poliisiasemalla A joutui tutkimaan vastaavia rikoksia, joista itse oli nyt epäiltynä. Kiinniottotilanteessa hänen suhtautumisensa rikoksen selvittämiseen oli ollut hyvin torjuva. A:n käyttäytyminen oli ollut omiaan vaarantamaan luottamusta siihen, että hän hoitaisi virkatehtävänsä asianmukaisesti. Koska A:n asunnosta oli myös löytynyt poliisilaitoksen virka-aseen patruunoita, epäiltiin hänen syyllistyneen varkauteen. Poliisilaitos ei näin ollen ollut voinut enää luottaa siihen, että A käyttäisi työnantajan omaisuutta asianmukaisesti. A vaati päätöksen kumoamista lainvastaisena, sillä hän oli 21.3.2016 ennen virantoimituksesta pidättämistä koskevaa kuulemistilaisuutta toimittanut työnantajalle virkavapaushakemuksen ja lääkärintodistuksen, jonka mukaan hän oli työkyvytön 18.3. – 18.4.2016 välisenä aikana. A:n mukaan työnantajan olisi tullut myöntää A:lle virkavapaus sairauden perusteella, joten virantoimituksesta pidättäminen olisi ollut tarpeetonta.

Poliisilaitoksen lausunnosta kävi ilmi, että A oli ennen virantoimituksesta pidättämistä koskevaa kuulemistilaisuutta toimittanut poliisiasemalle kirjeen, joka sisälsi mainitun virkavapaushakemuksen ja lääkärintodistuksen. Kirje oli avattu kuulemistilaisuudessa. Tämä jälkeen poliisilaitos oli 22.3.2016 tekemällään päätöksellä pidättänyt A:n virantoimituksesta. Hallinto-oikeus totesi, että virantoimituksesta pidättämistä koskeva päätös oli tehty aikana, jona A olisi ollut oikeutettu virkavapauteen sellaisen sairauden perusteella, joka oli alkanut ennen virantoimituksesta pidättämistä koskevan päätöksen tekemistä. Poliisilaitoksen olisi siis tullut käsitellä A:n edellä mainittu hakemus ja määrätä virantoimituksesta pidättäminen alkamaan vasta sairausloman jälkeen. Näin ollen poliisilaitoksen päätös oli kumottava.

Hallinto-oikeus kumosi valituksenalaisen päätöksen.

Lainvoimainen.

Poliisin_hallinnosta_annettu_laki_15_f_§

Valtion_virkamieslaki_40_§_2_momentti_1_kohta