Hyppää sisältöön
Media

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 24.9.2019 19/0390/2 

Asia: Vuosilomaan oikeuttavaa palvelusaikaa koskeva valitus

Asiasanat: 
Järjestäytymätön virkamies
Oikaisuvaatimusosoitus
Poliisi
Tutkimatta jättäminen

Poliisilaitos oli 6.6.2018 tekemällään päätöksellä hyväksynyt A:n hakemuksen mukaisesti lähes 31 vuotta Puolustusvoimien palvelusta huomioitavaksi vuosilomaan oikeuttavaksi palvelukseksi 1.5.2018 lukien. Kuitenkin vielä samana päivänä poliisilaitos oli korjannut 6.6.2018 tekemäänsä päätöstä ja hylännyt A:n hakemuksen aikaisemman palveluksen huomioimisesta vuosilomaan oikeuttavana palvelusta. Päätös perustui osin valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeiden tulkintaan sekä Poliisihallitukselta saatuun ohjeistukseen, jonka mukaan henkilön palatessa eläkkeeltä takaisin valtion palvelukseen kysymys on uuden työuran aloittamisesta, jolloin palvelusaikalaskenta vuosilomien osalta alkaa alusta.

A valitti asiasta hallinto-oikeuteen vaatien, että päätös kumotaan ja A:n aikaisempi palvelus valtiolle hyväksytään 15 vuoden ansaintasäännön perusteella. A noudatti asiassa poliisilaitoksen edustajalta saamaansa valitusosoitusta. Virkamieslain 58 §:n mukainen virkamieheen kohdistuva muutoksenhakukielto koskee tilanteita, joissa virkamiehellä tai virkamiesyhdistyksellä on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa. Kanteennostamisvaltaa työtuomioistuimessa ei ole järjestäytymättömällä virkamiehellä.

Hallinto-oikeus katsoi, että A:n vaatimus koski sellaista Suomen perustuslain 21 §:n [oikeusturva], 1 momentissa tarkoitettua asiaa joka asianosaisella on oikeus saada tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi. Asiassa saadun selvityksen mukaan A ei ollut virkamiesyhdistyksen jäsen eikä hän siten ollut voinut saattaa asiaa työtuomioistuimen ratkaistavaksi. Kun otetaan huomioon edellä lausuttu ja se, että asiassa on kyse virkamieslain52 §:n 1 momentissa tarkoitetusta virkasuhteesta johtuvasta taloudellisesta etuudesta, päätökseen tuli hakea muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Oulun poliisilaitokselle. Hallinto-oikeus ei voinut ensiasteena tutkia asiaa.

Hallinto-oikeus poisti A:lle annetun virheellisen valitusosoituksen ja jätti valituksen tutkimatta siirtäen asian Oulun poliisilaitokselle oikaisuvaatimuksena käsiteltäväksi.

Lainvoimainen.

Sovelletut oikeusohjeet: 

Hallintolainkäyttölaki 51 § 2 momentti ja 74 § 1 momentti 
Suomen perustuslain 21 § 1 momentti
Valtion virkamieslain 52 §:n 1 momentti ja 58 §