Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Selvitys digipalveluja ohjaavan lainsäädännön muutostarpeista on valmistunut

Valtiovarainministeriö
9.8.2018 10.00
Tiedote
Kalle Määttä luovutti selvityksensä kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläiselle.

Selvityshenkilö Kalle Määttä suosittelee muutoksia lakiin sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa ja karsintaa erityislainsäädäntöön, jotta digitaalisten palvelujen ensisijaisuutta voidaan edistää tehokkaasti. Selvitys on luovutettu julkisten palveluiden digitalisaatiosta vastaavalle kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläiselle.

Valtiovarainministeriö asetti huhtikuussa Lapin yliopiston oikeustaloustieteen professori Kalle Määtän selvityshenkilöksi tehtävänään tunnistaa digitaalisia palveluja ohjaavan lainsäädännön muutostarpeet sekä selvittää julkisen hallinnon asiointimenettelyjä. Määttä luovutti selvityksensä kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläiselle 9.8.2018.

– Digitalisaation hyväksyttävyyden kannalta on olennaista, että kansalaiset kokevat sähköisten palveluiden olevan heille hyödyksi omassa arjessaan olipa kyse viranomaisasioinnista, työtehtävien hoidosta tai vapaa-ajan käytöstä. On yhteiskunnan tehtävä tarjota ihmisille monipuolisesti tukea ja apua sähköisten palveluiden käyttöön. Määttä nostaa selvityksessään esille myös haavoittuvien henkilöiden aseman digin kehityksessä. Pidän perusteltuna selvitysmiehen suositusta, että käynnistetään seuranta digitaalisesta eriarvoisuudesta. Seuranta ei voi jäädä vain seurannaksi, vaan yhteiskunnalla on oltava myös keinoja puuttua eriarvoistumiseen, sanoo ministeri Vehviläinen.

Selvityksen erityisenä kohteena on laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) eli asiointilaki. Määttä nostaa huomion kohteeksi myös laajan joukon sähköistä asiointia koskevaa erityislainsäädäntöä. Hän tekee suosituksia siitä, miltä osin ja millä periaatteilla lainsäädäntöä olisi perusteltua lähitulevaisuudessa muuttaa, jotta sähköinen asiointi julkisen hallinnon palveluissa olisi kustannustehokasta ja digitaalisten palvelujen ensisijaisuus saavutettavissa.

– Lainsäädäntöä on virtaviivaistettava ja selkeytettävä kaikilla rintamilla samalla kun viranomaisten erityistarpeet otetaan huomioon. Kannustimet ja informaatio-ohjaus ovat myös tarpeen, sanoo selvityhenkilö Määttä.

Elinkeinoharjoittajille asiointivelvoite, kansalaisille ei

Määttä arvioi, että elinkeinonharjoittajien asiointivelvoitteesta tulisi säätää asiointilaissa, joka tulisi ottaa kokonaisuudistuksen kohteeksi. Lisäksi erityislakien tarpeettomat viittaukset asiointilakiin olisi kumottava.

Myös luonnollisten henkilöiden (kansalaisten) sähköiseen asiointiin liittyvää lainsäädäntöä tulisi edelleen kehittää ja ottaa huomioon se, mikä on kirjattu eduskunnalle annettuun hallituksen esitykseen laiksi digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (HE 60/2018). Määttä suosittaa, että kansalaisia ei velvoitettaisi ensisijaisesti digitaaliseen asiointiin ja viestinvälitykseen viranomaisten kanssa. Haavoittuvassa asemassa olevien kansalaisten digitaalinen eriarvoistuminen tulee kuitenkin estää.

Digi- ja väestötietovirastolle vahva rooli

Määttä suosittaa, että sähköistä viranomaisasiointia koskevan uudistuksen linjauksista olisi sisällytettävä maininnat tulevaan hallitusohjelmaan ja että sitä koskeva lainsäädännön valmistelutyö on käynnistettävä tulevan vaalikauden alussa, mikäli tavoitteena on saavuttaa digitaalisen ensisijaisuuden tavoitteet vuoteen 2022 mennessä.

Hän myös korostaa, että vuonna 2020 toimintansa aloittava Digi- ja väestötietovirasto olisi saatava mukaan alan lainsäädännön valmistelutyöhön ja sen tehtäviä tulisi olla tehdä aloitteita sähköisen asioinnin edistämiseksi ja asiointia rajoittavien säännösten ja määräysten purkamiseksi. Samalla on seurattava miten esimerkiksi pienet kunnat selviytyvät asetetuista tehtävistä ja miten varsinkin pienimmät yritykset suoriutuvat sähköisestä asioinnista, sekä vaikuttavatko lainsäädäntö- ja muut toimet digitaaliseen eriarvoisuuteen.

Valtiovarainministeriö saattaa selvitystyön tiedoksi oikeusministeriölle, missä sähköiseen asiointiin vaikuttavien hallinnon yleisten menettelysäännösten uudistaminen arvioidaan. Lisäksi kunkin ministeriön vastuulla on arvioida ja uudistaa omaa toimialaansa koskevaa lainsäädäntöä.

Tilaisuuden materiaali:

  • VM:n julkaisu 22/2018: Sähköinen asiointi: Selvitys sääntelyn nykytilasta sekä kehittämistarpeista ja -vaihtoehdoista (Kalle Määttä)
  • Power point -esitys: Selvitys sähköisen asioinnin sääntelystä – lähtökohdat ja päätulokset (Kalle Määttä) (pdf)

Lisätietoa:

  • Kalle Määttä, professori, kalleet.maatta(at)gmail.com, 050 369 8059
  • Sami Kivivasara, lainsäädäntöneuvos, yksikön päällikkö, sami.kivivasara(at)vm.fi, 029 553 0023
  • Tuomas Vanhanen, kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläisen erityisavustaja, tuomas.vanhanen(at)vm.fi, 029 553 0216

Aiempi uutinen aiheesta:

17.4.2018: Professori Kalle Määttä selvittämään digipalveluja ohjaavan lainsäädännön muutostarpeita (vm.fi)

Anu Vehviläinen Julkisen hallinnon ICT kärkihankkeet