Hoppa till innehåll
Media

Utredningen om behovet att uppdatera lagstiftningen om e-tjänster har blivit klar

finansministeriet
Utgivningsdatum 9.8.2018 10.00
Pressmeddelande
Kalle Määttä överträckte sin utredning till kommun- och reformminister Anu Vehviläinen.

Utredaren Kalle Määttä rekommenderar ändringar i lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet. Han föreslår också en gallring i speciallagstiftningen, så att e-tjänster kan prioriteras effektivt. Utredningen har överräckts till kommun- och reformminister Anu Vehviläinen, som ansvarar för digitaliseringens av offentlig service.

I april utnämnde finansministeriet professorn i rättsekonomi vid Lapplands universitet Kalle Määttä till utredare med uppdrag att identifiera behoven av att göra ändringar i lagstiftningen om e-tjänster och att reda ut den offentliga förvaltningens förfaranden för kommunikation och ärendehantering. Den 9 augusti 2018 överräckte Määttä sin utredning till kommun- och reformminister Anu Vehviläinen.

– För att digitaliseringen ska vara motiverad är det av största vikt att medborgarna upplever att de digitala tjänsterna är till verklig nytta i deras vardag, vare sig det gäller kontakten med myndigheter, arbetsuppgifter eller fritidssysselsättning. Det är samhällets uppgift att erbjuda människor mångsidigt stöd och hjälp i att använda e-tjänster. I sin utredning lyfter Määttä också fram sårbara personers ställning i den digitala utvecklingen. Jag tycker att utredarens rekommendation om att börja följa upp digital ojämlikhet är motiverad. Med det får inte stanna vid uppföljning, samhället måste också ha verktyg att ingripa i ojämlikheten, säger minister Vehviläinen.

I utredningen fästs särskild uppmärksamhet vid lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003). Määttä lyfter också fram en mängd speciallagstiftning som berör e-tjänster. Han ger rekommendationer för hur och på vilka grunder det skulle vara motiverat att inom en nära framtid ändra på lagstiftningen. Målet är att uppnå mer kostnadseffektiva e-tjänster inom den offentliga förvaltningen och att göra det möjligt att prioritera e-tjänsterna.

– Lagstiftningen måste effektiveras och förenklas på alla plan samtidigt som myndigheternas behov beaktas. Det finns också behov av sporrande åtgärder och informationsstyrning, säger utredaren Määttä.

Näringsidkare skyldiga att hantera ärenden elektroniskt – inte enskilda medborgare

Määttä anser att man bör fastställa näringsidkares skyldighet att hantera ärenden elektronisk i lagen om elektronisk kommunikation, som står i fokus för den genomgripande reformen. Alla onödiga hänvisningar till lagen om elektronisk kommunikation i speciallagarna bör strykas.

Lagstiftningen som gäller fysiska personers elektroniska hantering av ärenden bör utvecklas vidare med beaktande av det som föreslås i regeringens proposition med förslag till lag om tillhandahållande av digitala tjänster (RP 60/2018). Määttä rekommenderar att enskilda personer inte ska ha en skyldighet att prioritera digital kommunikation med myndigheter. Personer i sårbar ställning får inte heller utsättas för digital ojämlikhet.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata får en viktig roll

Määttä rekommenderar att riktlinjerna för reformen gällande elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet ska inkluderas i följande regeringsprogram. Beredningen av lagstiftningen borde inledas i början av den kommande regeringsperioden om man vill att målet med prioritering av e-tjänster ska uppnås före 2022.

Määttä framhåller också att Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, som inleder sin verksamhet 2020, bör involveras i beredningen. Det borde ingå i myndighetens uppgifter att komma med initiativ för att främja e-tjänster och avskaffa lagar och bestämmelser som begränsar elektronisk kommunikation. Man måste också följa upp bland annat hur små kommuner klarar av de fastställda uppgifterna, hur i synnerhet mindre företag klarar av den elektroniska ärendehanteringen och om lagstiftningen och andra åtgärder leder till digital ojämlikhet.

Finansministeriet ska informera justitieministeriet om utredningen. Justitieministeriet bedömer reformer av förvaltningens allmänna förfarandebestämmelser som påverkar digital ärendehantering. Därtill ansvarar varje ministerium för att utvärdera och uppdatera lagstiftningen inom sitt eget ansvarområde.

Material:

  • VM:n julkaisu 22/2018: Sähköinen asiointi: Selvitys sääntelyn nykytilasta sekä kehittämistarpeista ja -vaihtoehdoista (Kalle Määttä) 
  • Power point -presentation (finskspråkig): Selvitys sähköisen asioinnin sääntelystä – lähtökohdat ja päätulokset (Kalle Määttä) (pdf)

Ytterligare information:

  • Kalle Määttä, professor, kalleet.maatta(at)gmail.com, 050 369 8059
  • Sami Kivivasara, lagstiftningsråd, enhetschef, sami.kivivasara(at)vm.fi, 029 553 0023
  • Tuomas Vanhanen, kommun- och reformminister Anu Vehviläinens specialmedarbetare, tuomas.vanhanen(at)vm.fi, 029 553 0216

Tidigare nyheter om ämnet:

Anu Vehviläinen Offentliga förvaltningens ICT spetsprojekt