Hyppää sisältöön
Media

Valtionavustusten myöntämisen läpinäkyvyys alkaa hakuilmoituksesta

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 16.9.2022 8.46
Kolumni

Valtiontalouden tarkastusviraston tuoreen kertomuksen mukaan valtionavustusten hallinnoinnissa on toimittu olennaisilta osin säädösten mukaisesti. Kehitettävää on kuitenkin menettelyjen yhdenmukaisuudessa, tuloksellisuudessa ja valvonnassa. Lisäksi avustusten myöntämisen prosessiin kaivataan läpinäkyvyyttä. Valtionavustusten hallinnoinnin läpinäkyvyyttä on siis tarpeen lisätä, ja se lähtee jo hakuilmoituksesta.

Julkisten varojen hallinnoinnin läpinäkyvyys ei ole uusi asia, ja läpinäkyvyys kuuluu yleisesti hyvään hallintoon. Valtionavustustoiminnan kehittämishankkeessa olemme toteuttaneet uusia digitaalisia palveluja käyttöönottaville valtionapuviranomaisille hyvän hallinnon valmennuksia. Näiden tilaisuuksien alussa osallistujia on pyydetty kuvaamaan yhdellä sanalla hyvää hallintoa. Yleisimmät vastaukset voi tiivistää kolmeen: avoimuus, tasapuolinen kohtelu ja luottamus.

Nämä kaikki liittyvät läpinäkyvyyteen. Toiminnan läpinäkyvyys on yksi osa hallinnon avoimuutta. Läpinäkyvyyden kautta osoitetaan avustusten hakijoiden tasapuolinen kohtelu ja objektiivisuus. Läpinäkyvyys luo luottamusta viranomaistoimintaan. 

Minkä valtionavustusten myöntämisessä pitäisi olla läpinäkyvää?

Tarkastusviraston kannanottojen perusteella läpinäkyvyyttä tarvitaan valtionavustuksen myöntämiseen avustushakemuksen käsittelystä avustuspäätöksen perustelemiseen. Katveessa on siis erityisesti valtionapuviranomaisen myöntöharkinta; se mitä valtionapuviranomaisen ”työpöydällä” valtionavustushakemuksen saapumisen jälkeen ja ennen päätöksentekoa tapahtuu. 

Myöntöharkinta tulee hallintolain mukaisesti avata valtionavustuspäätöksen perusteluissa, mutta sen läpinäkyvyys lähtee jo hakuilmoituksesta. Myöntöharkinnan tulee perustua hakuilmoituksessa hakijalle ilmoitettuihin seikkoihin.

Jotta saamme valtionavustuksen myöntämiseen lisää läpinäkyvyyttä, pitää hakuilmoitus sekä sen huolellinen valmisteleminen ja noudattaminen nostaa valtionavustusten hallinnoinnin keskiöön. Tärkeää on toisaalta suunnitella valtionavustustoimintaa, esimerkiksi valtionavustuksen käyttöä koskevia ehtoja, myös kokonaisuutena – ei vain yhden haun tai hakuilmoituksen kannalta. 

Myöntöperusteista ja arviointikriteereistä tiedottaminen on avoimuutta ja tasapuolista kohtelua

Valtionavustuslaissa ei puhuta juuri hakuilmoituksesta, mutta laki edellyttää pääsääntönä, että valtionapuviranomaiset tiedottavat mahdollisuuksista hakea valtionavustusta ja hakemismenettelystä sekä antavat tietoja valtionavustuksen myöntämisen yleisistä edellytyksistä ja ehdoista. Tämän tiedottamisvelvollisuuden tarkoituksena on turvata yhdenvertaisuusperiaatteen noudattaminen ja avoimuus valtionavustusten hakemisessa ja myöntämisessä. Tiedottamisvelvollisuus konkretisoituu hakuilmoituksessa. 

Olennaista valtionavustusten myöntämisen läpinäkyvyyden kannalta on, että hakuilmoituksessa tulee tiedottaa etukäteen myös valtionavustuksen myöntöperusteista ja arviointikriteereistä sekä tosiasiassa myös soveltaa näitä perusteita ja kriteerejä avustushakemuksen käsittelyssä ja päätöksenteossa. Arviointikriteerien tulee olla riittävän konkreettisia, jotta niiden soveltaminen voi olla läpinäkyvää. Myös esimerkiksi yhdenmukainen käsitteiden käyttö, samoista asioista puhuminen samoilla nimillä, on läpinäkyvyyttä. 

Valtionavustustoiminnan kehittämishankkeessa katsomme valtionavustustoimintaa kokonaisuutena ja pureudumme läpinäkyvyyden lisäksi myös muihin Valtiontalouden tarkastusviraston esiin nostamiin asioihin: menettelyjen yhdenmukaisuuteen, tuloksellisuuteen sekä asianmukaiseen ja riittävään valvontaan.

Jatkossa on tarkoitus koota perustiedot kaikista valtionavustushauista yhteen osoitteeseen Haeavustuksia,fi-palveluun. Kun perustiedot hauista ovat helposti saatavilla ja ne johtavat hakuilmoituksiin, saadaan läpinäkyvyyttä myös valtionavustustoimintaan kokonaisuutena.

Leena Rantala 
Erityisasiantuntija, valtionavustusten kehittämis- ja digitalisointihanke