Hyppää sisältöön
Media

Valtiovarainministeriö jatkaa henkilötunnusten kehittämistyötä lausuntopalautteen pohjalta

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 9.10.2020 8.59
Tiedote

Henkilötunnuksen uudistamista pohtineen työryhmän loppuraporttia koskevien lausuntojen yhteenveto on valmistunut. Valtiovarainministeriö sai loppuraportista 132 lausuntoa.

Työryhmä esitti viime keväänä jättämässään loppuraportissa, että vuodesta 2027 alkaen Suomessa otettaisiin käyttöön uudenmuotoinen henkilötunnus, josta ei enää kävisi ilmi henkilön ikä, syntymäaika, sukupuoli tai muuta henkilöön liittyvää tietoa. Työryhmä ehdotti myös, että suomalaisen henkilötunnuksen voisi saada nykyistä laajempi henkilöryhmä.

Saatujen lausuntojen ja valtiovarainministeriössä virkamiestyönä tehdyn jatkotyön perusteella työryhmän ehdotusta sellaisenaan ei voida pitää toteuttamiskelpoisena. Lausuntopalautteen pohjalta valtiovarainministeriö jatkaa työtä valmistellen kohdennetumpia ja rajatumpia muutoksia, joissa henkilötunnuksen nykyinen muoto säilytettäisiin.

"Henkilötunnuksen uudistamista käsitelleen työryhmän esitys oli kunnianhimoinen. Työryhmällä oli myös ehdotuksilleen vahvat perustelut. Ehdotettu henkilötunnuksen muodon muuttamiseen tähtäävä laaja kokonaisuudistus olisi kuitenkin aiheuttanut huomattavia kustannuksia. Ainakaan nykyisessä taloustilanteessa tällaiseen ryhtyminen ei ole perusteltua. Olen tyytyväinen, että tässä vaiheessa on löydetty keinoja vastata keskeiseen osaan uudistuksen tavoitteista kohdennetuilla toimenpiteillä, jotka eivät vaadi kallista kokonaisuudistusta", toteaa kuntaministeri Sirpa Paatero.  

Henkilötunnusjärjestelmän kiireellisin uudistuspaine syntyy tunnusten riittävyyden varmistamisesta. Tähän suunnitellaan vastattavaksi lisäämällä tunnukseen uusia välimerkkejä, mikä lisää käytettävissä olevien tunnusten määrää.

Suomeen esimerkiksi työn vuoksi muuttavien asiointia helpotetaan laajentamalla henkilötunnuksen myöntämistä niin, että henkilötunnus korvaisi eri viranomaisten asiointia varten myöntämät niin sanotut keinotunnukset. Väestötietojärjestelmään lisätään uusi tunnistetieto, josta käy ilmi minkä viranomaisen aloitteesta tunnus on myönnetty ja miten henkilö on tunnistettu. Henkilötunnus itsessään ei tuota yksilölle mitään oikeuksia, vaan se on henkilön yksilöinnin väline. Tunnuksen myöntämisen laajentamisella ei siis tuoteta kellekään uusia oikeuksia. 

Hallitusohjelmaan kirjattu henkilötunnuksen sukupuolisidonnaisuudesta luopuminen toteutetaan ryhtymällä viimeistään vuoden 2027 alusta lukien myöntämään henkilötunnukset numerojärjestyksessä sukupuoleen katsomatta itse tunnuksen muotoa kuitenkaan muuttamatta. 

Lausuntopalautteesta

Lausunnonantajat pitivät yleisesti ottaen hyvänä loppuraportissa esitettyjä tavoitteita henkilötunnusjärjestelmän uudistamiseksi. Lausunnonantajat suhtautuivat kuitenkin työryhmän ehdotukseen pääsääntöisesti varauksella erityisesti puutteellisten vaikutusarviointien takia. Suurin osa lausunnonantajista korosti huomattavasti loppuraporttia laajempaa selvitystä erilaisista toteutusvaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista ennen mahdollisten tunnusjärjestelmän muutoksien toteuttamista. Moni lausunnonantaja piti kannatettavana ehdotuksena sitä, että henkilötunnus voitaisiin antaa nykyistä laajemmille henkilöryhmille.

Osa lausunnonantajista piti perusteltuna siirtymistä sukupuolineutraaliin ja syntymäajasta riippumattomaan henkilötunnukseen. Suurempi osuus lausunnonantajista piti pelkän sukupuolitiedon poistamista henkilötunnuksesta parempana vaihtoehtona. Sukupuolitiedon poistaminen henkilötunnuksesta nähtiin monen lausunnonantajan näkökulmasta helpommin toteutettavana kuin syntymäaikatiedon poistaminen. Toisaalta myös sukupuolitiedon irrottamiseen henkilötunnuksesta liittyy lausunnonantajien mukaan ongelmia. Erityisesti tämä koskisi lausunnonantajien näkemyksen mukaan sosiaali- ja terveys- sekä vakuutussektoria, joissa sukupuolitiedolla on merkitystä. 

Henkilötunnuksen uudistamisen jatkotyön pohjaksi valtiovarainministeriö laatii virkamiesvalmisteluna ehdotuksen henkilötunnuksen riittävyyden varmistamiseksi vaadittavista toimenpiteistä ja suunnitelman henkilötunnuksen myöntämiseen liittyvien toimintamallien ja lainsäädännön kehittämisestä. Myös tehtyä vaikutusten arviointia laajennetaan. Laaditun suunnitelman pohjalta ensi vuonna käynnistetään vaiheittainen henkilötunnusjärjestelmän uudistaminen. 

Lisätietoja:

kuntaministerin erityisavustaja Valtteri Aaltonen, p. 0295 530 399, valtteri.aaltonen(at)vm.fi
lainsäädäntöneuvos, yksikön päällikkö Sami Kivivasara, p. 0295 530 023, sami.kivivasara(at)vm.fi

Lausuntoyhteenveto henkilötunnuksen uudistamisesta