Hoppa till innehåll
Media

Finansministeriet fortsätter arbetet med att utveckla personbeteckningar utifrån remissvaren

finansministeriet
Utgivningsdatum 9.10.2020 8.59
Pressmeddelande

Ett sammandrag av utlåtandena om slutrapporten från den arbetsgrupp som dryftat revideringen av personbeteckningen har färdigställts. Finansministeriet fick 132 utlåtanden om slutrapporten.

Arbetsgruppen föreslog i sin slutrapport från i våras att det från och med 2027 skulle införas en ny form av personbeteckning i Finland, av vilken det inte längre ska framgå personens ålder, födelsetid, kön eller annan information som gäller personen. Arbetsgruppen föreslog också att ett större antal personer än för närvarande ska kunna få en finsk personbeteckning.

Utifrån de utlåtanden som erhållits och det fortsatta arbete som utförts som tjänsteuppdrag vid finansministeriet kan arbetsgruppens förslag som sådant inte anses vara genomförbart. Finansministeriet fortsätter arbetet med att bereda mer riktade reformer utifrån remissvaren, så att personbeteckningens nuvarande form bibehålls.

”Förslaget från arbetsgruppen för revidering av personbeteckningen var ambitiöst. Arbetsgruppen hade också goda motiveringar till sina förslag. Den föreslagna omfattande totalreformen för att ändra personbeteckningens form skulle dock ha medfört betydande kostnader. Det är inte motiverat åtminstone i det nuvarande ekonomiska läget. Jag är nöjd med att vi med hjälp av riktade åtgärder som inte kräver en dyr totalrevision hittat sätt att svara på en väsentlig del av målen med reformen", konstaterar kommunminister Sirpa Paatero.

Den mest brådskande orsaken att förnya systemet med personbeteckning har att göra med säkerställandet av att det finns tillräckligt med beteckningar. Man planerar att svara på detta genom att lägga till nya skiljetecken till beteckningen, vilket ökar antalet tillgängliga beteckningar.

Uträttandet av ärenden för dem som flyttar till Finland t.ex. på grund av arbete underlättas genom att beviljandet av personbeteckning utvidgas så att personbeteckningen ersätter de s.k. konstgjorda beteckningar som olika myndigheter beviljar för uträttande av ärenden. Till befolkningsdatasystemet fogas en ny identifieringsuppgift av vilken det framgår på vilken myndighets initiativ beteckningen har beviljats. Personbeteckningen ger inte individen några rättigheter i sig, den är endast ett verktyg för att identifiera personen. En utvidgning av beviljandet av personbeteckningar medför alltså inga nya rättigheter för någon. 

Slopandet av personbeteckningens könsbundenhet, som skrivits in i regeringsprogrammet, genomförs så att man senast vid ingången av 2027 börjar bevilja personbeteckningarna i nummerordning oberoende av kön, dock utan att själva beteckningens form ändras. 

Om remissresponsen

Remissinstanserna ansåg allmänt taget att de mål för en reform av personidentifieringssystemet som presenteras i slutrapporten var bra. Remissinstanserna förhöll sig dock i regel reserverat till arbetsgruppens förslag, särskilt på grund av bristfälliga konsekvensbedömningar. Största delen av remissinstanserna betonade viktigheten av att man utför en betydligt mer omfattande utredning än slutrapporten om olika genomförandealternativ och deras konsekvenser innan eventuella ändringar av identifieringssystemet genomförs. Många remissinstanser understödde förslaget om att personbeteckning ska kunna beviljas större persongrupper än för närvarande.

En del av remissinstanserna ansåg det motiverat att övergå till en könsneutral personbeteckning och en personbeteckning som är oberoende av födelsetiden. En större andel av remissinstanserna ansåg det bättre att enbart stryka könsuppgifterna ur personbeteckningen. Ur många remissinstansers perspektiv ansågs det lättare att stryka könsuppgifterna ur personbeteckningen än att stryka uppgifterna om födelsetid. Å andra sidan kan strykandet av könsuppgifterna från personbeteckningen enligt vissa remissinstanser också leda till problem. Enligt remissinstanserna gäller detta i synnerhet social-, hälso- och försäkringssektorn, där könsuppgifterna har betydelse. 

Som grund för det fortsatta arbetet med att förnya personbeteckningen utarbetar finansministeriet som tjänstemannaberedning ett förslag till åtgärder som krävs för att säkerställa att personbeteckningen är tillräcklig och en plan för utveckling av verksamhetsmodeller och lagstiftning i anslutning till beviljandet av personbeteckningen. Den konsekvensbedömning som gjorts utvidgas också. Utifrån den uppgjorda planen inleds nästa år en stegvis reform av systemet med personbeteckningar. 

Ytterligare information:
kommunministerns specialmedarbetare Valtteri Aaltonen, tfn 0295 530 399, valtteri.aaltonen(at)vm.fi
lagstiftningsråd, enhetschef Sami Kivivasara, tfn 0295 530 023, sami.kivivasara(at)vm.fi