Lausuntokierros yksinkertaisesta, läpinäkyvästä ja standardoidusta arvopaperistamisesta

Valtiovarainministeriö 27.6.2018 16.12
Tiedote

Valtiovarainministeriö lähetti hallituksen esityksen luonnoksen lausuntokierrokselle keskiviikkona 27.6.2018. Ehdotetuissa lakimuutoksissa on kyse EU-asetuksen kansallisesta toimeenpanosta.

Arvopaperistamisella tarkoitetaan rahoitusmekanismia, jonka avulla erilaisia saatavia, esimerkiksi asuntolainoja tai luottokorttisaamisia paketoidaan yhteen ja myydään sijoittajille joukkovelkakirjalainojen muodossa. Vuonna 2008 alkaneen finanssikriisin taustalla olivat rakenteeltaan monimutkaiset arvopaperistamisen mekanismit, jotka loivat tarpeen kehittää yksinkertaista, läpinäkyvää ja standardoitua arvopaperistamista. Tehokkaiden arvopaperistamismarkkinoiden elvyttämisestä on tullut keskeinen osa pääomamarkkinaunionia.

Hallituksen esitysluonnoksen ehdotetuilla muutoksilla pantaisiin täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/2402 yleisestä arvopaperistamista koskevasta kehyksestä ja erityisestä kehyksestä yksinkertaiselle, läpinäkyvälle ja standardoidulle arvopaperistamiselle sekä direktiivien 2009/65/EY, 2009/138/EY ja 2011/61/EU ja asetusten (EY) N:o 1060/2009 ja (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta.

Asetus on Suomessa suoraan sovellettavaa oikeutta, mutta kansalliseen lainsäädäntöön ehdotetaan tehtävän asetuksen johdosta joitakin muutoksia. Asetuksessa tarkoitetulle yhteisölle, joka tarkastaa asetuksen edellytysten noudattamista ehdotetaan velvollisuutta hakea toimilupaa Finanssivalvonnalta. Lisäksi Finanssivalvonnasta annettuun lakiin lisättäisiin säännökset hallinnollisista seuraamuksista sekä Finanssivalvonnan valvontavaltuuksista. 

Sijoitusrahastolakiin ja vaihtoehtorahastojen hoitajista annettuun lakiin ehdotetaan säädettäväksi asetuksen edellyttämällä tavalla sijoittajien oikeuksien turvaamista koskevat säännökset. Sijoittajien asemaa ehdotetaan vahvistettavaksi siten, että rahastoyhtiön tai vaihtoehtorahaston hoitajan olisi ryhdyttävä sijoittajaa suojaaviin toimiin, mikäli asetuksessa edellytetyt vaatimukset eivät enää täyty.

Samassa yhteydessä arvopaperistamista koskevan asetuksen kanssa muutettiin lisäksi EU:n vakavaraisuusasetusta (575/2013). Kyseiset muutokset vaikuttavat luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten arvopaperistamista koskevaan vakavaraisuuslaskentaan, eivätkä aiheuta muutoksia kansalliseen sääntelyyn.

Lausuntoaika päättyy 8. elokuuta. Lakiluonnos, lausuntopyyntö ja tulevat lausunnot julkaistaan hankesivulla.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019.

Hankesivu

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/2402

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/2401

Lisätietoja:

Lainsäädäntöneuvos Annina Tanhuanpää, puh. 02955 30485, annina.tanhuanpaa(at)vm.fi