Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Remissbehandling om enkel, transparent och standardiserad värdepapperisering

Finansministeriet
27.6.2018 16.12
Pressmeddelande

Den 27 juni sände finansministeriet ett utkast till regeringens proposition på remissbehandling. De föreslagna lagändringarna gäller det nationella genomförandet av en EU-förordning.

Värdepapperisering avser en finansieringsmekanism som går ut på att olika fordringar, till exempel bostadslån eller kreditkortsfordringar, paketeras och säljs till investerare i form av obligationslån. Bakom finanskrisen 2008 låg strukturellt komplicerade mekanismer för värdepapperisering och det uppstod ett behov av att utveckla enkel, transparent och standardiserad värdepapperisering. Att stimulera en effektiv värdepapperiseringsmarknad har blivit en viktig del av kapitalmarknadsunionen.

Genom de ändringar som föreslås i regeringspropositionen genomförs Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2402 om ett allmänt ramverk för värdepapperisering och om inrättande av ett särskilt ramverk för enkel, transparent och standardiserad värdepapperisering samt om ändring av direktiven 2009/65/EG, 2009/138/EG och 2011/61/EU och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 648/2012.

Förordningen är direkt tillämplig i Finland, men regeringen föreslår vissa förändringar i den nationella lagstiftningen till följd av den. Det föreslås att de enheter som enligt förordningen bedömer om kraven i förordningen uppfylls ska vara skyldiga att ansöka om verksamhetstillstånd av Finansinspektionen. Till lagen om Finansinspektionen föreslås det tillägg om administrativa påföljder och om Finansinspektionens tillsynsbefogenheter. 

Till lagen om placeringsfonder och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder ska det enligt förslaget fogas bestämmelser om att trygga investerares rättigheter på det sätt som förordningen förutsätter. Investerares ställning ska stärkas så att fondbolag eller förvaltare av alternativa investeringsfonder måste vidta åtgärder för att skydda investeraren om de krav som ställs i förordningen inte längre uppfylls.

I samband med förordningen om värdepapperisering ändrades även EU:s tillsynsförordning (575/2013). Dessa ändringar gäller den kapitaltäckningsanalys som kreditinstitut och värdepappersföretag gör i samband med värdepapperiseringen och ställer inga krav på ändring av den nationella lagstiftningen.

Remisstiden går ut den 8 augusti. Lagutkastet, begäran om yttrande och de kommande yttrandena publiceras på projektsidan.                                                                                     

Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2019.

Projektsidan

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2402

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2401

Mer information:

Annina Tanhuanpää, lagstiftningsråd, tfn 02955 30485, annina.tanhuanpaa(at)vm.fi