Julkisen talouden suunnitelman ja valtion talousarvion valmistelu- ja päätöksentekoprosessin kehittäminen

Julkista taloutta koskeva valtion päätöksenteko tapahtuu julkisen talouden suunnitelman ja valtion talousarvion laadinnan yhteydessä. Julkisen talouden suunnitelmaa ja talousarvioita koskevien menettelyjen on tarkoitus olla työnjaoltaan, vaiheiltaan ja toimintatavoiltaan sellaisia, että ne palvelevat hyvän julkisen talouden hallinnan lisäksi mahdollisimman hyvin hallituksen valmistelu- ja päätöksentekotarpeita. Valtiovarainministeriön asettaman työryhmän tehtävänä oli arvioida JTS- ja talousarviomenettelyjen toimivuutta ja esittää niiden kehittämistä koskevia ehdotuksia ottaen huomioon julkisen talouden hallinnan, hallituksen valmistelu- ja päätöksentekotarpeet sekä eduskunnan ja EU:n vaatimukset.