Valtioneuvoston kirjelmä VM/2020/158

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.9.2020 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksiksi asetusten (EU) 2017/2402 ja (EU) N:o 575/2013 muuttamisesta (arvopaperistamiskehyksen muutokset)

U 46/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Matti Vanhanen
Esittelijä
Katri Aho, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530375
Asia
Komissio antoi 24.7.2020 ehdotukset arvopaperistamisasetuksen ja pankkien vakavaraisuusasetuksen muuttamisesta. Komissio ehdottaa pääasiassa Euroopan pankkiviranomaisen (EBA) kertomuksiin pohjaten, että tietyt kriteerit täyttävälle synteettiselle arvopaperistamiselle luotaisiin perinteisen arvopaperistamisen leimaa vastaava yksinkertaisuuden, läpinäkyvyyden ja standardoinnin (STS) leima, ja kriteerit täyttävän arvopaperistamisen vakavaraisuuskohtelua kevennettäisiin. Lisäksi järjestämättömien luottojen arvopaperistamista helpotettaisiin ja arvopaperistamisjärjestelyn julkiselta takaajalta poistettaisiin vaatimus tietyn tasoisesta luottoluokituksesta. Synteettisessä arvopaperistamisessa arvopaperistetut saatavat eivät siirry pankin taseesta kuten perinteisessä arvopaperistamisessa, vaan saataviin kohdistuvalta luottoriskiltä suojaudutaan johdannais- ja takausjärjestelyin. Synteettisen arvopaperistamisen taustalla on yleensä tavoite hallita luottoriskiä siirtämällä sitä pääomamarkkinoille, alentaa vakavaraisuusvaatimusta ja näin vapauttaa pääomia luotonantoon.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Komission näkemyksen mukaan pankkien luottosalkkujen laajempi arvopaperistaminen tukisi COVID-19-pandemiasta elpymistä, koska se vapauttaisi pankkien pääomia luotonantoon yrityksille ja kotitalouksille. Komissio ei ole tehnyt ehdotuksista täyttä vaikutusarviota. EU:n arvopaperistamismarkkina ei ole merkittävästi elpynyt vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen. Suomessa muutama pankki on arvopaperistanut saataviaan viime vuosina. Suomalaisilla pankeilla on kymmenien miljardien edestä luottokantoja, joita voisi arvopaperistaa joko synteettisesti tai perinteisesti. Laajempi arvopaperistaminen voi hajauttaa riskiä markkinoilla ja näin edistää pankkijärjestelmän vakautta sekä vapauttaa pankkien vakavaraisuuspääomia luotonantoon. Synteettinen arvopaperistaminen kuitenkin lisää pankkien taseen velkavivun käyttöä ja sijoittajapohjan liiallisesti keskittyessä usea pankki voisi turvata muutaman sijoittajan antamaan luottosuojaan. Varsinkin laajana käytäntönä se voisi johtaa pankkisektorin riskien kasvuun. Väärin toteutettuna arvopaperistamissääntelyn muutokset lisäävät koko rahoitussektorin järjestelmäriskiä. Jos riskien jakajaksi tulisi ehdotusten myötä yhä suuremmissa määrin julkiset toimijat, mihin komission ehdottamat luottosuojan kriteerit voivat johtaa, vahvistuisivat pankkien ja julkisten toimijoiden, kuten valtioiden, väliset yhteydet, eivätkä tavoitteet riskien jakautumisesta yksityisesti markkinoilla toteutuisi. Komission ehdottama kevennys synteettisen arvopaperistamisen vakavaraisuuskohteluun ei ole Baselin kansainvälisten vakavaraisuusstandardien mukainen.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen