Valtioneuvoston asetus VM/2021/134

« Valtioneuvoston yleisistunto 9.9.2021 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston asetus hyvinvointialueen, Helsingin kaupungin ja HUS-yhtymän tiedonhallinnan ja tietohallinnon muutoksen rahoituksesta vuosina 2021–2026

Ministeri
Sirpa Paatero
Esittelijä
Finanssineuvos Ville-Veikko Ahonen, p. +35 8295530066
Asia
Asetuksella säädetään sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanoon vuosina 2021–2026 maksettavien valtionavustusten myöntämisestä, maksamisesta ja käytöstä tiedonhallinnan, tietohallinnon ja tietojärjestelmien muutoksen valmistelun, suunnittelun ja toteutuksen osalta. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 13 päivänä syyskuuta 2021.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen hyvinvointialueen, Helsingin kaupungin ja HUS-yhtymän tiedonhallinnan ja tietohallinnon muutoksen rahoituksesta vuosina 2021–2026 (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Eduskunta on 23.6.2021 hyväksynyt hallituksen esityksen (241/2020 vp) hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi. Uudistukseen liittyvät ICT-muutoskustannukset budjetoidaan valtion talousarvion momentille 28.70.05 (sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen valmistelun ja toimeenpanon tuki ja ohjaus). Momentilla olevaa määrärahaa saa käyttää valtionavustusten maksamiseen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen tiedonhallinnan, tietohallinnon sekä tieto- ja viestintäteknisten muutosten valmisteluun ja toimeenpanoon hyvinvointialueille ja Helsingin kaupungille sekä HUS-yhtymän valmisteluun. Asetuksella täsmennetään momentilta myönnettävää valtionavustusta koskevaa säädöspohjaa. Asetuksella ei ole vaikutusta momentin määrärahan tasoon. VAIKUTUKSET VIRANOMAISTEN TOIMINTAAN: Avustusta voidaan myöntää hyvinvointialueelle, Helsingin kaupungille, sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä Uudellamaalla annetun lain (615/2021) 4 luvussa tarkoitetulle HUS-yhtymälle sekä erikoissairaanhoitolain (1062/1989) 7 §:ssä tarkoitetulle Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle. Avustus myönnetään valtion talousarvioon varatun määrärahan puitteissa valtionavustuslain (688/2001) 5 §:n 3 momentin mukaisena erityisavustuksena. Avustus myönnetään valtionavustushakemusten ja niihin liittyvien hankesuunnitelmien perusteella. Avustusta hakevien tulee noudattaa valtionavustuslaissa ja asetuksessa määriteltyjä ehtoja ja velvoitteita.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen