Hallituksen esitys VM/2021/219

« Valtioneuvoston yleisistunto 13.1.2022 13.00

Valtiovarainministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain ja finanssivalvonnasta annetun lain 3 ja 20 b §:n muuttamisesta

HE 236/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Maarit Pihkala, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295530310
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annettua lakia sekä finanssivalvonnasta annettua lakia. Esityksen tarkoituksena on korjata rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevan direktiivin kansallisessa täytäntöönpanossa havaittuja puutteita sekä yhteen sovittaa sääntely OECD:n alaisen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastaisen toimintaryhmän suositusten kanssa. Lakeja muutettaisiin lisäksi myös kansallisista lainmuutostarpeista johtuen.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain ja finanssivalvonnasta annetun lain 3 ja 20 b §:n muuttamisesta
Vaikutukset
Esityksellä pyritään tehostamaan rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä, tukemaan rahanpesu- ja terrorismin rahoittamisrikosten selvittämistä ja paljastamista ja siten lisäämään yhteiskunnallista vakautta sekä suojaamaan rahoitusjärjestelmää väärinkäytöksiltä. Hallituksen esityksen ehdotuksilla on vaikutuksia joidenkin kotitalouksien asemaan. Ehdotuksilla selkeytetään ilmoitusvelvollisten rahanpesulain mukaisia velvoitteita. Osa ehdotuksista edellyttää ilmoitusvelvollisille sekä toiminnallisia että tietoteknisiä muutoksia ja lisää hallinnollista taakkaa. Esityksen sisältämän valvojien tarkastusoikeutta koskevan ehdotuksen arvioidaan vähentävän tarkastuksista johtuvaa kuormitusta ilmoitusvelvollisiin ja nopeuttavan tarkastusprosessia. Esityksellä on myös muita vaikutuksia valvontaviranomaisiin. Ehdotusten mukaisten lainmuutosten arvioidaan tehostavan rahanpesun selvittelykeskuksen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä, paljastamista, selvittämistä ja tutkintaan saattamista sekä viranomaisten yhteistyötä ja tietojenvaihtoa. Esitys sisältää myös ehdotuksia, joilla on vaikutusta henkilötietojen suojaan. Esityksen ehdotuksilla pyritään varmistamaan, ettei Suomi joudu komission rikkomusmenettelyyn ja ettei OECD:n alainen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastainen toimintaryhmä arvioi Suomea korkeariskiseksi valtioksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen suhteen.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen