Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2021/147

« Valtioneuvoston yleisistunto 13.1.2022 13.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan kirjelmä hallituksen esityksestä vuoden 2022 talousarvioksi sekä esityksestä vuoden 2022 talousarvioesityksen (HE 146/2021 vp) täydentämisestä (HE 216/2021 vp; EK 48/2021 vp vuodelle 2022)

HE 146/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Annika Klimenko, Osastopäällikkö, budjettipäällikkö p.+35 8295530180
Asia
Hyväksyessään hallituksen esitykset eduskunta on samalla hyväksynyt seuraavat lausumat: Lausuma 1 Momentti 29.10.31 Eduskunta edellyttää, että maahanmuuttajien kotoutumiskoulutukseen sekä kotoutumisajan päättymisen jälkeen tarvittavaan kielitaito- ym. koulutukseen osoitetaan riittävät resurssit vuosia 2023-2026 koskevassa julkisen talouden suunnitelmassa. Lausuma 2 Momentti 29.80.41 Eduskunta edellyttää, että yksityisen kopioinnin hyvitykseen osoitetaan vuosia 2023-2026 koskevassa julkisen talouden suunnitelmassa vähintään 11 milj. euron vuotuinen määräraha. Lausuma 3 Momentti 29.80.41 Eduskunta edellyttää, että lainauskorvausmäärärahan tasoa korotetaan vastaamaan pohjoismaista korvaustasoa ja että e-kirjojen ja e-äänikirjojen lainaaminen saatetaan mahdollisimman pian lainauskorvauksen piiriin e-aineistojen kaupallisen markkinan toimintaa vaarantamatta. Lausuma 4 Pääluokka 30 Eduskunta edellyttää, että maatalouden kannattavuutta parantavia toimia vauhditetaan aktiivisesti vuonna 2022, jotta tuotannon jatkuvuus ja ravinnon tuotannon huoltovarmuus sekä taloudellinen investointikyky myös tarvittaviin ilmastotoimiin voidaan turvata. Lausuma 5 Momentti 30.20.01 Eduskunta edellyttää, että elintarvikeketjun rikollisuuden torjuntaan ja etämyynnin valvontaan Ruokavirastossa osoitetaan riittävät resurssit, jotta voidaan suojata laillisesti toimivia yrityksiä epäterveeltä kilpailulta sekä kuluttajia terveysvaaroilta ja harhaanjohtamiselta. Lausuma 6 Momentti 31.01.02 Eduskunta edellyttää, että Kyberturvallisuuskeskuksen rahoituspohjaa vahvistetaan siten, että se pystyy huolehtimaan tehtävistään, kyberturvallisuuden kehittämisohjelman toteuttamisesta sekä varautumaan riittävästi kybertuvallisuusympäristöön liittyviin vaatimuksiin ja uhkiin. Lausuma 7 Momentti 33.03.04 Eduskunta edellyttää, että laaturekistoiminnan käynnistämiseen tarvittava pysyvä rahoitus otetaan huomioon keväällä 2022 laadittavassa julkisen talouden suunnitelmassa. Lausuma 8 Momentti 35.20.31 Eduskunta edellyttää, että hallitus antaa eduskunnalle syksyyn 2022 mennessä esityksen, jossa asumisneuvonta vakinaistetaan ja säädetään lakisääteiseksi toiminnaksi, ja muutos tulee voimaan vuonna 2023.
Esitys
Valtioneuvosto päättää merkitä eduskunnan kirjelmän hallituksen esityksestä vuoden 2022 talousarvioksi sekä esityksestä vuoden 2022 talousarvioesityksen täydentämisestä pöytäkirjaan ja ryhtyä kirjelmään sisältyvistä lausumista aiheutuviin toimenpiteisiin
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen