Hallituksen esitys VM/2022/195

« Valtioneuvoston yleisistunto 20.10.2022 13.00

Valtiovarainministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle digitaalisen alustatalouden toimijoiden tiedonantovelvollisuutta verotuksen alalla koskevaksi lainsäädännöksi

HE 225/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Erityisasiantuntija, esittelijä Antti Kurikka, p. +35 8295530535
Asia
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki digitaalisen alustatalouden toimijoiden tiedonantovelvollisuudesta verotuksen alalla sekä muutettavaksi verotusmenettelystä annettua lakia, oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annettua lakia, tulotietojärjestelmästä annettua lakia ja hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla ja direktiivin 77/799/ETY kumoamisesta annetun neuvoston direktiivin lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja direktiivin soveltamisesta annettua lakia. Ehdotettavalla lailla ja ehdotettavilla lakimuutoksilla pantaisiin täytäntöön hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla annetun direktiivin 2011/16/EU (ns. virka-apudirektiivi) muuttamisesta annettu direktiivi. Digitaalisen alustatalouden toimijoille eli alustaoperaattoreille säädettäisiin velvollisuus ilmoittaa Verohallinnolle tietoja alustalla toimivien henkilöiden ja yritysten saamista myynti- ja vuokratuloista. Verohallinto ilmoittaisi tiedot direktiivin mukaisesti toisille jäsenvaltioille siltä osin kuin tiedot liittyvät toisessa jäsenvaltiossa verovelvolliseen myyjään tai toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevaan kiinteään omaisuuteen. Ehdotettavat lakimuutokset sisältävät lisäksi säännöksiä, joilla pantaisiin täytäntöön direktiivimuutoksella virka-apudirektiiviin tehdyt muut hallinnollisen yhteistyön tiivistämiseen liittyvät toimenpiteet. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2023.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen digitaalisen alustatalouden toimijoiden tiedonantovelvollisuutta verotuksen alalla koskevaksi lainsäädännöksi
Vaikutukset
Esitys laajentaisi veroasioita koskevan tiedonvaihdon EU-jäsenvaltioiden välillä digitaalisessa alustataloudessa tapahtuvaan myynti- ja vuokraustoimintaan. Samalla esitys täyttäisi hallitusohjelmaan kytkeytyneen, valtiovarainministeriössä vuonna 2019 valmistellun lainsäädäntöhankkeen tavoitteita poistaa lainsäädännöllisiä esteitä Verohallinnon tietojensaannilta tilanteissa, joissa palvelun välittäjä ei itse samalla välitä palveluun liittyvää maksusuoritusta.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen