Hallituksen esitys VM/2023/127

« Valtioneuvoston yleisistunto 9.10.2023 13.00

Valtiovarainministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Rahoitusvakausviraston hallintomaksusta annetun lain muuttamiseksi ja eräiksi muiksi laeiksi

HE 45/2023

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Wille Rydman

Esittelijä

Hallitussihteeri Bella Laiho, p. +358 295 530 448

Asia

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Rahoitusvakausviraston hallintomaksusta annettua lakia sekä rahoitusvakausviranomaisesta annettua lakia. Esityksen tarkoituksena on turvata Rahoitusvakausviraston toiminnan rahoitus pitkällä aikavälillä ottaen huomioon virastolle lainsäädännössä vuonna 2022 osoitetut uudet tehtävät säätämällä riittävästä viraston hallintomaksujen enimmäismäärästä. Esityksellä ehdotetaan lisäksi muutettavan lakia luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta. Näillä muutoksilla pannaan tarvittavilta osin täytäntöön kriisinratkaisua koskevan direktiivin muutokset, joista on säädetty Daisy Chain -vähennysjärjestelmää koskevassa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2022/2036. Esitys liittyy valtion vuoden 2024 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2024. Rahoitusvakausviranomaisesta annetun lain 5 luvun 20 §:n kumoaminen ja 7 luvun 6 § tulevat kuitenkin voimaan vasta 1.11.2024.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi Rahoitusvakausviraston hallintomaksusta annetun lain muuttamiseksi ja eräiksi muiksi laeiksi

Vaikutukset

Hallintomaksulain mahdollistamaa hallintomaksujen enimmäismäärää esitetään korotettavan nykyisestä noin 6,5 miljoonasta eurosta 12 miljoonaan euroon. Korotuksella pyritään pitkällä aikavälillä turvaamaan viraston suoriutuminen lakisääteisistä tehtävistään ja varmistamaan riittävä rahoituspuskuri mahdollisten ennakoimattomien kustannustarpeiden varalta. Esitys ei muuta talousarviossa asetettuja viraston menojen tai tulojen määrää tai sitä, mihin määrärahoja voidaan käyttää. Esitys korottaa sitä rajaa, joka hallintomaksuina voidaan maksuvelvollisilta enintään hallintomaksulain perusteella kerätä. Todellinen maksuvelvollisilta perittävä hallintomaksu määräytyy valtion talousarvioprosessissa vahvistettujen viraston todellisten toimintamenojen perusteella. Esitys on välttämätön, jotta Rahoitusvakausviraston vuoden 2024 ja tulevien vuosien kustannukset voidaan edelleen kokonaisuudessaan kattaa hallintomaksuilla siten kuin rahoitusvakausviranomaisesta annetun lain 2 luvun 8 §:ssä säädetään.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen