Ehdotukset saavutettavuuden parantamiseksi

Digi arkeen -neuvottelukunta esittää, että alla kuvatut ehdotukset tulisi ottaa huomioon ja edistettäväksi palveluiden digitalisaation edetessä Suomessa.

Ehdotus 8: Digipalveluiden kognitiivinen saavutettavuus on varmistettava

Meidän kaikkien tulisi olla yhdenvertaisia julkisten palvelujen käyttäjinä: tämän tulisi olla palveluiden kehittämisen lähtökohtana. Yhdenvertaisuuden näkökulmasta verkkosivustojen helppokäyttöisyys ja sisältöjen ymmärrettävyys – kognitiivinen saavutettavuus – ovat oleellisia tekijöitä.

Näitä kognitiivisen saavutettavuuden tekijöitä ei ole selkeästi määritetty lainsäädännössä, ei hallintolaissa eikä laissa digitaalisten palvelujen tarjoamisesta. Kognitiivinen saavutettavuus uhkaa siis jäädä verkkopalveluiden saavutettavuuden kehittämisessä taka-alalle. Taitavat verkkopalveluiden käyttäjät kyllä pärjäävät, vaikka sivuston käytettävyys on huono, eivätkä vaikeat tekstit ole ongelma heille, jotka hallitsevat kielen hyvin.

Ongelmien edessä ovat he, joilla on haasteita muistitoiminnoissa, oman toiminnan ohjauksessa, oppimisessa ja ymmärtämisessä, tarkkaavuuden suuntaamisessa, kielellisissä kyvyissä ja lukutaidossa sekä itse havaitsemisessa tai kohteen tulkinnassa. Yli puoli miljoonaa suomalaista (kymmenen  prosenttia väestöstä) hyötyy selvästi siitä, että verkkosisällöt on esitetty selkokielisinä. 

Myös kustannussyistä selkokieltä tulisi hyödyntää laajemmin. Selkeä ja helposti ymmärrettävä ohjeistus erittäin todennäköisesti vähentää yhteydenottoja digitaalisen palveluntuottajan tukipalveluihin. Tätä hyötyä ei ole huomioitu saavutettavuuslainsäädännön lakiesityksen kustannusarviossa.

Selkokielisinä tarjottavat palvelut on mahdollista määrittää kattavammin ja järkevämmin. Yksi mahdollisuus on määrittää julkishallinnon kaikille kansalaisille tarjottavat tai ensisijaisesti digitaalisina tarjottavat palvelut ja niiden käytön ohjeistus toteutettaviksi selkokielisinä. Tämä hyödyttäisi kaikkia kansalaisia. Se ei estä muiden esitystapojen kuten erilaisten sisältöä kuvaavien kuvien, grafiikan tai video- tai ääniaineistojen käyttöä tarvittaessa.

Sisällön ymmärrettävyyttä on mahdollista arvioida myös mitattavasti. Esimerkiksi selkokielisten tekstien arviointiin on tehty kriteerit (https://selkokeskus.fi/selkokieli/selkokielen-mittari/). Tätä kautta sisältöjen ymmärrettävyyden arviointi on mahdollista.

Ehdotus 9: Tarvitaan kansallista yhteistyötä saavutettavuuden turvaamiseksi

Digitaalisten palveluiden saavutettavuutta tulee kehittää laajassa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Yhteistyössä arvioitaisiin ja tuettaisiin niin teknisen kuin kognitiivisen saavutettavuuden toteutumista. Palvelujen saavutettavuutta tulisi myös tutkia, sillä aiheesta ei ole olemassa systemaattista tutkimustietoa.

Palveluiden digitalisoituessa niiden saavutettavuus tulee turvata kaikille ihmisryhmille, myös sellaisille, joilla ei ole tavanomaisia edellytyksiä niiden käyttämiseen.