Förslag om hur tillgängligheten kan förbättras

Delegationen föreslår att nedan beskrivna förslag ska beaktas och främjas när digitaliseringen av tjänsterna fortskrider i Finland.

Förslag 8: Den kognitiva tillgängligheten i digitala tjänster ska säkerställas

Vi bör alla vara jämlika som användare av offentliga tjänster: det här bör vara utgångspunkten vid utveckling av tjänsterna. Att webbplatserna är lätta att använda och har begripligt innehåll – kognitiv tillgänglighet – är väsentliga faktorer ur jämlikhetssynpunkt.

Dessa faktorer är inte tydligt definierade i lagstiftningen (förvaltningslagen och lagen om tillhandahållande av digitala tjänster). Risken är att den kognitiva tillgängligheten får stå tillbaka när webbtjänsternas tillgänglighet utvecklas. Skickliga användare klarar av tjänsterna, även på webbplatser med dålig användbarhet, och svårlästa texter är inget problem för alla som behärskar språket väl.

Problemen drabbar i stället personer med utmaningar när det gäller minnesfunktioner, motorik, lärande och förståelse, uppmärksamhet, språklig förmåga och läskunnighet samt att uppfatta eller tolka objekten. Över en halv miljon finländare (10 % av befolkningen) gynnas klart av webbinnehåll som är lättläst. 

Lättläst språk bör utnyttjas mer även av kostnadsskäl. Klara och lättbegripliga instruktioner kommer med stor sannolikhet att minska belastningen på den digitala tjänsteproducentens stödtjänster. Denna nytta beaktas inte i tillgänglighetspropositionens kostnadsanalys.

Lättlästa tjänster skulle kunna definieras mer heltäckande och förnuftigare. En möjlighet är att definiera vilka tjänster från den offentliga förvaltningen som ska tillhandahållas alla medborgare eller i första hand digitalt samt att de ska ha lättlästa användarinstruktioner. Detta skulle gynna alla medborgare och förhindrar inte att man vid behov använder andra sätt att presentera innehållet, såsom bilder, grafik eller video- eller ljudmaterial.

Innehållets begriplighet kan också mätas. Det finns t.ex. kriterier för att bedöma lättlästa texter (https://selkokeskus.fi/selkokieli/selkokielen-mittari/). Därigenom kan man alltså bedöma innehållens begriplighet.

Förslag 9: Det behövs nationellt samarbete för att trygga tillgängligheten

Tillgängligheten i digitala tjänster ska utvecklas i brett samarbete mellan olika aktörer. Då kan man bedöma och främja både teknisk och kognitiv tillgänglighet. Tillgängligheten i tjänsterna bör studeras eftersom det saknas systematiska forskningsdata i ämnet.

När tjänsterna digitaliseras ska tillgängligheten tryggas för alla grupper som saknar normala förutsättningar att använda dem.