Suositukset ja ohjeet

Tiedonhallintalautakunnan asettamat jaostot laativat ja ylläpitävät tiedonhallintalaissa säädettyjen vaatimusten toteuttamista koskevia suosituksia ja ohjeita. Tiedonhallintalautakunnan suositukset ja ohjeet eivät ole velvoittavia tai sitovia, vaan niissä ohjataan tiedonhallintayksikköjä ja viranomaisia toteuttamaan hyviin käytäntöihin pohjautuen tiedonhallintalaissa säädetyt vaatimukset.

Tiedonhallintalautakunnan tähän mennessä hyväksymät suositukset ovat julkaisuprosessissa ja ne lisätään sivuille heti niiden valmistuttua.